Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Projektové vyučovanie 1Objav UK

Školský rok 2020/2021 sa začne v stredu 2. septembra 2020. 

Novoprijatí študenti 1. ročníka prídu o 8:00 do budovy školy s rúškom, pri vstupe si dezinfikujú ruky a prebieha ranný filter. Po rannom filtri sú postupne zaradení do tried. Zoznam študentov 1. ročníka bude zverejnený pri vstupe do budovy. Triedny učiteľ s viditeľným označením triedy si v priestore šatní prevezme svojich žiakov a pôjdu spolu do pridelenej učebne.Študenti si prinesú:

Študenti 2. - 4. ročníka prídu s rúškom o 8:30 do školy. Na hlavnom vchode bude umiestnený zoznam učební, do ktorých pôjdu. Prinesú si:

Obed v školskej jedálni sa bude vydávať od 10:00, o postupe vydávania obedov bude každú triedu informovať triedny učiteľ.