Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Besedy, semináre, projekty

Konferencie a iné podujatia

Súťaže

Športové aktivity

Exkurzie

Interné vzdelávanie v PK

 

 

Besedy, semináre, projekty

 • Prednášky s protidrogovou tematikou
 • Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov - mládež v centre pozornosti
 • Mýty a legendy (Erasmus +)
 • Osobnosti martinského gymnázia – výstava – PK dejepisu a PK SJL – september – október 2017
 • Iný kraj, iná chuť – ochutnávka jedál medzinárodnej kuchyne a prezentácia jedál – PK CJ – október 2017
 • Beseda Žena v tiesni – PK NOS – november 2017
 • Prezentácia školy na Burze informácií pre voľbu povolania – november 2017
 • Noc v škole – I. A – november 2017
 • Beseda s historikom – PK dejepisu
 • Beseda s etnologičkou – PK dejepisu
 • Bádanie v múzeu – PK dejepisu
 • Jedna škola, mnoho osudov – besedy s absolventmi školy – 16. 11. 2017
 • Latinská Amerika ako ju vidím ja – súťaž o najlepší projekt – PK cudzích jazykov – december – marec 2018
 • Dni medzinárodnej kuchyne – PK geografie v spolupráci so školskou jedálňou – február – marec 2018
 • Geografické besedy a projekty
 • Beseda Hispánci medzi nami – PK cudzích jazykov – február 2018
 • Prehliadka národných piesní, tancov a zvykov – PK CJ – jún 2018
 • prezentácia Centra popularizácie fyziky, exkurzie pre ZŠ a SŠ, popularizačné prednášky – PK fyziky
 • Adoptuj si kus záhrady – projekt starostlivosti o náučný chodník – PK chémie a biológie
 • Spolupráca s Lýceoum v Kališi (Poľsko) – III. D

Konferencie a iné podujatia

 • účasť na Vanovičových dňoch – seminár pre učiteľov fyziky – PK fyziky
 • Slávnostná akadémia k 150. výročiu školy – 18. a 19. 10. 2017
 • Mozaika dejín martinského gymnázia – dejepisná konferencia – PK dejepisu – 24. 10. 2017
 • Geografická konferencia – PK geografie – marec 2018
 • Fyzikálna konferencia – PK fyziky – december 2017
 • Energetická konferencia – PK fyziky – apríl 2018
 • Biologická a chemická konferencia – PK chémie a biológie – november 2017
 • Anglická konferencia – PK anglického jazyka – december 2017
 • Pasovací večierok pre žiakov 1. ročníka
 • Stužkové slávnosti žiakov maturitného ročníka
 • Pokračovanie v projekte Bádanie v múzeu – PK dejepisu
 • Deň otvorených dverí – 22. december 2017
 • Príprava vianočných trhov – Strom želaní – december 2017
 • Vianočný koncert – december
 • Študentský gymnaziálny ples
 • Gymnaziálny ples – február
 • Sv. Valentín – aktivity spojené s týmto sviatkom
 • Spoločenské tanečné kurzy pre študentov
 • Gymnázium má talent – marec
 • Deň Zeme – PK chémie a biológie – apríl 2018
 • Stavanie mája – I. A
 • Slávnostná akadémia z príležitosti rozlúčky s maturantmi – máj
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Paulinyho Turiec – máj
 • Vydanie Ročenky za školský rok 2017/2018
 • Návšteva divadelných a filmových predstavení, návšteva koncertov

 

Súťaže

 • Zapojenie žiakov do predmetových olympiád
 • Zapojenie žiakov do SOČ
 • Zapojenie žiakov do súťaží v rámci Festivalu vedy a techniky
 • Zapojenie žiakov do predmetových  súťaží
 • Zapojenie žiakov do súťaží vyhlásených ŽSK
 • Zapojenie žiakov do súťaže Mosty kultúry – PK geografie
 • Zapojenie žiakov do celoslovenskej súťaže Eustory – PK dejepisu – november – február 2018
 • Zapojenie žiakov do Týždňa vedy a techniky
 • Zapojenie žiakov do súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – PK SJL
 • Zapojenie žiakov do Česko-slovenskej dejepisnej súťaže – PK dejepisu – február – apríl 2018
 • Zapojenie žiakov do súťaže Mladý Slovák – PK dejepisu – apríl – jún 2018
 • Literárna súťaž  vo vlastnej tvorbe Paulinyho Turiec
 • Súťaž o najlepšieho študenta MG
 • Sme super – súťaž triednych kolektívov
 • Súťaž o najlepšieho športovca školy
 • Zapojenie študentov do korešpondenčných matematických, geografických  a fyzikálnych súťaží
 • Zapojenie žiakov do súťaží Pytagoriáda, Klokan, Náboj, Pangea
 • Organizovanie regionálnej súťaže Gymboj pre ZŠ – PK matematiky – november 2017
 • Organizovanie súťaže G-Robot pre ZŠ – PK informatiky – 27. 10. 2017
 • Dobre vedieť – kvíz – PK chémie a biológie – november 2017
 • Čo vieš o Turci? – súťaž – PK geografie – september 2017
 • Naša škola v rokoch minulých – školská dejepisná súťaž – PK dejepisu – september – december 2017
 • Organizovanie konferencie Python Days pre žilinský región – PK informatiky – november 2017
 • Zapojenie žiakov do súťaží IT Camp, Junior Internet, First Lego League, Robo Rave, RBA Košice – PK informatiky – priebežne
 • Zapojenie žiakov do súťaží – Generácia euro, Olympiáda ľudských práv, Medzinárodná konferencia študentov SŠ v Prahe, Súťaž o EÚ – PK náuky o spoločnosti - priebežne

Športové aktivity

 • Zapojenie študentov do športových medzitriednych,  školských, regionálnych, krajských súťaží - atletika, 5-balový turnaj, hokejbal, plávanie, cezpoľný beh, futbal, halový futbal, volejbal, basketbal, stolný tenis, šach, kalokagatia
 • Kurz ochrany života a zdravia
 • Organizovanie plaveckého, lyžiarskeho a snoubordingového kurzu
 • Turistické výlety do Malej a Veľkej Fatry

Exkurzie

 • Poznávacia exkurzia do Spojeného kráľovstva – 23. 10. – 1. 11. 2017 – PK ANJ
 • Exkurzie do Slovenského národného múzea – PK dejepisu – september – október 2017
 • Exkurzie do SNK, Turčianskej knižnice – PK SJL – priebežne
 • Exkurzia do Simulačného centra JLF UK Martin – PK biológie a chémie
 • Exkurzia po historických pamiatkach Martina – PK dejepisu – september 2017, apríl 2018
 • Veľtrh vysokých škôl v Nitre – II. B – október 2017
 • Exkurzia do Múzea slovenskej dediny – II. A
 • Exkurzia Zlínsko – zámok Lešná, ZOO – PK biológie a chémie – september – október 2017
 • Exkurzia do Bratislavy – výstava Human Body – III. C, III. D – október/november 2017
 • Literárno-historická exkurzia Literárny Turiec pre 4. ročník – PK SJL – september 2017
 • Výchovnovzdelávacie exkurzie do Osvienčimu pre 3. ročník – jar 2018
 • Burza vysokých škôl v Bratislave – III. C – október 2017
 • Exkurzia do Puškinovho múzea v Brodzanoch – PK cudzích jazykov – marec – apríl 2018
 • Exkurzia na FChPT STU v Bratislave počas Dňa otvorených dverí – PK chémie a biológie – máj 2017
 • Exkurzia do Martinskej teplárne – PK fyziky – marec 2018
 • Exkurzia do elektrárne v Piešťanoch – PK fyziky – október 2017
 • Exkurzia do jadrovej elektrárne, do vodnej elektrárne – PK fyziky
 • Exkurzia do spoločnosti Brantner v Martine – PK fyziky – marec 2018
 • Exkurzia do predvianočnej Viedne – PK cudzích jazykov, II. A, III. D – november – december 2017
 • Poznávacia exkurzia do Paríža – apríl 2018
 • Návšteva aktuálnych kultúrnych podujatí organizovaných v Martine
 • Exkurzia Literárna Orava a svetové kultúrne dedičstvo – PK SJL – apríl 2018
 • Historicko-poznávacia exkurzia do Banskej Bystrice – PK dejepisu – apríl 2018
 • Historicko-poznávacia exkurzia do Kremnice – PK dejepisu – máj 2018
 • Exkurzia Girl´s day – dievčatá v informatike do Bratislavy – PK informatiky – apríl 2018
 • Exkurzie a koncoročné výlety jednotlivých triednych kolektívov  – apríl – jún
 • Exkurzia do Múzea kultúry Čechov na Slovensku – PK dejepisu – priebežne
 • Geografická exkurzia – stredné Slovensko – PK geografie – október 2017
 • Exkurzia do Múzea J. Cígera Hronského v Martine – PK cudzích jazykov – október – december 2017
 • Návšteva Turčianskej galérie

Interné vzdelávanie v PK

 • Interné vzdelávanie členov jednotlivých PK – priebežne
 • Otvorené hodiny