Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Žiaci 2. a 3. ročníka si vyberú z predmetov podľa zoznamu.

Záväznú prihlášku, ktorú podpíše plnoletý žiak alebo rodič / zákonný zástupca, treba odovzdať triednemu učiteľovi do 11. marca 2019. Prihlášky si môžete stiahnuť: 

prihláška pre súčasných druhákov

prihláška pre súčasných tretiakov

Druháci si vyberú 3 predmety.

Tretiaci si vyberú 3 štvorhodinové predmety a 1 dvojhodinový predmet.

Náplňou jednotlivých predmetov je príprava na maturitné skúšky v súlade s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky:

http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/

Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii v riaditeľni, na vyžiadanie si ich môžete prezrieť.