Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 OsL 3

Dňa 24. mája 2019 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili dvoch workshopov, ktoré organizovalo Informačné centrum mladých Martin v rámci aktivít projektu Programov pre mládež na roky 2014-2020 v oblasti primárnej prevencie negatívnych sociálno-patologických javov. Workshopy sa konali v priestoroch klubovne Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine na tému Ľudské práva a obchodovanie s ľuďmi.

Ich hlavným cieľom bolo zvýšiť povedomie o rôznych sociálno-patologických javoch v spoločnosti a informovanosť mladých ľudí o ľudských právach, o nebezpečenstve obchodovania s ľuďmi a možnostiach jeho predchádzania. Pozvanie prijala kpt. PhDr. Ľudmila Húsková, PhD., z oddelenia prevencie Okresného riaditeľstva policajného zboru SR v Martine, ktorá účastníkom priblížila problematiku tohto závažného fenoménu, ktorý sa rozširuje nielen v Európe, ale aj v mnohých krajinách po celom svete. Mladým ľuďom sme vysvetlili spôsoby konania, ktorými sa dá negatívnym javom predchádzať, v čom byť opatrní a v prípade nebezpečenstva ako sa chrániť a na koho sa obrátiť. Podané informácie, týkajúce sa problematiky Ľudských práv a obchodovania s ľuďmi, boli prezentované zaujímavou formou na profesionálnej úrovni. Po tejto časti nasledovala diskusia, v ktorej žiaci mali možnosť diskutovať na rôzne súvisiace témy ako otroctvo, prostitúcia, obchodovanie s orgánmi, nútená práca a možná prevencia. Vďaka lektorke sme sa dotkli aj tém o trestnej činnosti mladistvých osôb, čomu sa majú mladiství a deti vyhýbať hlavne pri komunikácii na sociálnych sieťach, o nástrahách internetu a ako tomu všetkému predchádzať. Na záver sa žiaci zapojili do kvízu, víťazi boli ocenení vecnými cenami.

ICM Martin realizuje už niekoľko rokov aktivity v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, nakoľko veľa mladých ľudí končiacich stredné školy chce ísť pracovať a študovať do zahraničia a preto si  uvedomujeme nevyhnutnosť prevencie, ktorou sa už viac rokov zaoberáme. Veď prevencia je viac ako regresia.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine za spoluprácu a pani lektorke kpt. PhDr. Ľudmile Húskovej, PhD. za to, že prijala naše pozvanie.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

OsL 1

OsL 2