Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

BA 6

„ZREALIZUJ SVOJ NÁPAD“ bol slogan tohtoročného, už 22. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 (FVAT), ktorý bol živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky, určený najmä pre stredoškolákov. Už tretí rok je odborným garantom FVAT Slovenská akadémia vied spoločne so Žilinskou univerzitou v Žiline, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postúpili na celoslovenské finále, ktoré sa uskutočnilo počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave. Do celoštátneho finále súťaže postúpilo 80 vybraných projektov, z ktorých odborná hodnotiaca komisia ocenila celkovo 40 projektov. Ich autormi bolo dovedna 58 žiakov. Víťazi celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET získali postup na prestížne svetové a európske súťaže a prehliadky. Medzi ocenenými boli aj naši žiaci, ktorí svoje vedátorské projekty prezentovali pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov z praxe. Cenu v kategórii Chémia získali žiaci štvrtého ročníka Tomáš Štefanov a Matúš Ondreják s projektom: Výstavba a využitie nízkopólovej NMR spektroskopie a pričom tiež získali cenu VUJE, a. s, ktorou bol postup na celosvetovú súťaž China Adolescents Science & Technology Innovation Contest (CASTIC v Číne).

Ďalšie ocenenie a účasť na súťažnú prehliadku BELGIAN EXPO, ktorá bude v Bruseli, Belgicko získal tiež žiak štvrtého ročníka Michal Miškolci so spoluautorom Stanislavom Jochmanom z Košíc, v kategórii Elektrina a mechanika s projektom: Autonómna všesmerová robotická platforma schopná lokalizácie objektov.

Cenu dekana prírodovedeckej fakulty UK V Bratislave prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. získal v kategórii: Fyzika a astronómia - projekt Ako pomocou difúzie vieme overiť závislosť rýchlosti pohybu molekúl v kvapaline od jej teploty, ktorej autorom je Marek Červeň, žiak 3. ročníka.

Víťazom srdečne blahoželáme!

BA 2

Cena dekana fakulty prof. RNDr. Petra Fedora, PhD.:

kategória: Fyzika a astronómia - projekt Ako pomocou difúzie vieme overiť závislosť rýchlosti pohybu molekúl v kvapaline od jej teploty (Autor: Marek Červeň, III. E

 

BA 5

BA 3

Postup do zahraničia na Belgian Expo, Brusel, Belgicko:

kategória: Elektrina a mechanika - projekt Autonómna všesmerová robotická platforma schopná lokalizácie objektov (Spoluautor: Michal Miškolci, IV. A)

 

BA 1

Postup do zahraničia na CASTIC, Čína, Cena VUJE, a. s.:

Kategória: Chémia - projekt Výstavba a využitie nízkopólovej NMR spektroskopie (Autor: Tomáš Štefanov a Matúš Ondreják, IV. B)