Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

rozmar paleta

Je tu 11. ročník výtvarnej súťaže Rozmarná paleta, ktorú vyhlasuje GVPT v Martine pre svojich žiakov. 

Rozmer prác: formát A4, A3.

Technika výtvarného prejavu je ľubovoľná: kresba, grafika, maľba, pastel, kombinované techniky, fotografia.

Práce je potrebné označiť menom a priezviskom žiaka a triedou, ktorú navštevuje.

Prihlásené práce ostávajú majetkom vyhlasovateľov.

Práce odovzdajte riaditeľke školy Mgr. Darine Súderovej. Ak sú v elektronickej podobe, tak ich pošlite na office@gymmt.sk

Termín uzávierky súťaže je 30. apríla 2021. Víťaz dostane finančnú odmenu.