Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Od 10. 1. 2022 je podľa Školského semafora povolená prevádzka CVČ.

Obnovujeme činnosť krúžkov (okrem športových) v S CVČ, Malá hora 3, 036 01 Martin v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ a MŠVVaŠ SR, v zmysle ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (MŠVVaŠ SR) verzia 1.6.


Od pondelka 17. januára 2022 sa budú realizovať niektoré športové krúžky v priestoroch Gymnázia VPT. 

Podmienkou účasti žiaka je odovzdať pri príchode do krúžku vedúcemu krúžku Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - vyplnené a podpísané zákonným zástupcom neplnoletého žiaka alebo plnoletým žiakom (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/). Bez odovzdaného vyhlásenia sa žiak nemôže krúžku zúčastniť.

Rozvrh krúžkov od januára 2022.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti


V krúžkoch Kondičný tréning s plávaním pod vedením Mgr. Kadleca, Volejbalový krúžok pod vedením p. Hošalu a v záujmovom útvare Spoločenské tance p. Pišnej sa zatiaľ činnosť neobnovuje.