Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Logo

Nový projekt Erasmus+ KA1

Vzdelávaním v zahraničí zlepšíme bilingválny program 

Po prvej úspešnej skúsenosti sa naše gymnázium opäť zapojí do projektu Erasmus+, aktivita KA1. Tešíme sa, že naši učitelia môžu využiť možnosti programu Erasmus+, nadobudnúť medzinárodné skúsenosti, profesijne sa rozvíjať a týmto spôsobom zabezpečiť kvalitnejšiu bilingválnu výučbu. Veríme, že vzdelávania budú prínosné napriek náročnej korona kríze.

 • Názov: Zlepšujeme sa cez Erasmus
 • Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
 • Kód projektu: 2020-1-SK01-KA101-077910
 • Trvanie projektu: 1. 12. 2020 - 30. 4. 2022

Vrámci národného projektu IT Akadémia predkladáme učiteľom sériu 6 metodík na vyučovanie informatiky ako všeobecno-vzdelávacieho predmetu na strednej škole pre oblasť Algoritmické riešenie problémov pomocou prostredia App Inventor 2.0, ktoré reflektujú v súčasnosti uznávané psychologické teórie učenia sa konštruktivizmu(learning by doing) a konštrukcionizmu(learning by making), ktoré sa premietajú, napr. do bádateľsky orientovaného vyučovania. Metodiky sú pripravené ako nadstavba nad základným kurzom programovania a predpokladáme, že žiaci vedia programovať v niektorom vyššom programovacom jazyku, napr. Pascal, Python, preto sú primárne určené pre žiakov 2. ročníka SŠ.

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

 

 • Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022
 • Kód projektu ITMS2014+: 312011X622
 • Prioritná os: Vzdelávanie
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
 • Rozpočet projektu: 315 676,06 €
  • výška NFP: 299 892,26 €,
  • spolufinancovanie: ŽSK (5%): 15 783,80 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

Stručný popis projektu

Projekt je zameraný na dve cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú žiaci a rozvoj ich prírodovednej, čitateľskej, finančnej a matematickej gramotnosti. Cieľovou skupinou je 330 žiakov. Cieľom je zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom uplatnenia extra hodín a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.

V rámci daného cieľa budeme realizovať extra hodiny a mimoškolskú činnosť žiakov. Extra hodiny zvýšenými hodinami ŠkVP nad rámec hodín povinne stanovených budeme zlepšovať kvalitu vyučovacieho procesu. Mimoškolská činnosť sa bude realizovať v rámci záujmových útvarov – exkurzií.

Aktivity zamerané na pedagogických zamestnancov sa realizujú ako pedagogické kluby a vzdelávanie zamestnancov na podporu kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov s cieľom rozvoja matematickej, čitateľskej, prírodovednej, finančnej gramotnosti žiakov.cloud 2

cloud