Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

logoekoklimax

„Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway 

Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic 

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Projekt Ekoklimax 2014 je financovaný Finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru /FM EHP vo výške 22 043 EUR / v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha,  výzva ACC03

Špecifikácia projektu

Výchovno-vzdelávacia oblasť

Vo výchovnej oblasti chceme u našich žiakov rozvíjať pocit zodpovednosti, viesť ich k tomu, aby sa naučili ekologicky cítiť i ekologicky myslieť. Mali by chápať dôsledky ľudskej aktivity na krajinu a zoznámiť sa s činnosťou ekologických organizácií.

Adaptačné opatrenia v areáli školy

Cieľom je realizácia adaptačných opatrení:

 • zachytávanie dažďovej vody zo strechy, jej odvádzanie do jazierka a vsakov,
 • vytvorenie dažďovej záhrady vo vstupnom areáli školy,
 • vytvorenie jazierka,
 • výsadba rastlín a vytvorenie náučného chodníka,
 • Využitie dažďovej vody na polievanie kvetov v budove školy.

Šírenie osvety na zvýšenie povedomia o zmene klímy

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, umeleckých súťaží, vzdelávacích aktivít po náučnom chodníku pre žiakov školy i základných škôl informovať a angažovať žiakov, verejnosť o potrebe zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

Viac informácií o grantoch EHP sa dozviete na: http://www.eeagrants.sk/

Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život

 • Operačný program: OP Vzdelávanie
 • Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
 • Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
 • Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt
 • Rozpočet projektu: 196 874,73 €
 • Výška poskytnutého NFP: 187 030,99 €
 • Realizácia projektu: 2014-2015
 • Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, ZASK a štátneho rozpočtu.


ZMODERNIZUJEME

 • didaktické prostriedky - zariadenie a vybavenie:
 • laboratórií – počítačom podporované laboratórium fyziky, nové laboratórium informatiky – robotizácie, nové laboratórium biológie, inovácia chemického laboratória,
 • odborných učební – nová odborná učebňa Energie s prenosným počítačom podporovaného laboratória, inovácia odbornej učebne geografie o meteorológiu,
 • didaktické materiály pre modernizáciu obsahu vzdelávania, formy a metódy pedagogických pracovníkov.

ZÍSKAME

 • inovované a vytvorené didaktické materiály,
 • inovované a nové didaktické prostriedky,
 • informačno-komunikačné technológie.

logá zilinaEU

V dňoch 20.6.2014 - 26.6.2014 sa vyučujúci, ktorí sú zapojení do projektu "Učime sa nielen z učebníc, učíme sa pre život", sa zúčastnili vzdelávania pre rozvoj kompentencií a zručností pedagogických pracovníkov s názvom Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, ktorý viedla psychologička Mgr. Veronika Hartsfield. Ako sa na prínos tohto kurzu pre učiteľov pozerá účastníčka projektu p.p.A.Karkušová?