Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 je v pondelok 3. septembra 2018.

Novoprijatí študenti 1. ročníka prídu do školy do 8:00 do školskej jedálne. Prinesú si: 

 • vysvedčenie (originál) z posledného ročníka ZŠ
 • kópiu  rodného listu
 • 1 € na preukaz študenta
 • aktuálnu fotografiu (rozmer 2 x 3 cm)
 • 2 € na Ročenku školy
 • slovníček – zošit formátu A6
 • písacie potreby
 • prezuvky

Študenti 2. - 4. ročníka prídu o 8:30 do átria školy. Prinesú si:

 • 0,50 € na preukaz študenta
 • aktuálnu fotografiu (rozmer 2 x 3 cm)
 • slovníček
 • písacie potreby
 • prezuvky
 • 2 € na Ročenku (ak ešte nezaplatili a majú o ňu záujem)

Školský poriadok

 1. Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok je vypracovaný na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

Školský poriadok upravuje podrobnosti najmä o:

 1. a) výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
 2. b) prevádzke a vnútornom režime školy,
 3. c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
 4. d) podmienkach nakladania s majetkom školy.

 1. Práva a povinnosti žiakov