Školský poriadok

 1. Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok je vypracovaný na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

Školský poriadok upravuje podrobnosti najmä o:

 1. a) výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
 2. b) prevádzke a vnútornom režime školy,
 3. c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
 4. d) podmienkach nakladania s majetkom školy.

 1. Práva a povinnosti žiakov

Všeobecné zásady

Žiaci Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine majú všetky práva a slobody v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a Deklaráciou práv dieťaťa sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole i na akciách organizovaných školou.

P r á v a   žiakov:

 1. Právo na vzdelanie

Každý žiak má právo na vzdelanie. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak sám je zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím konaním a správaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať.

 1. Právo na slobodu prejavu

Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrovanie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami. Písomný prejav musí byť podpísaný.

Žiaci nesmú v škole rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré s činnosťou školy nesúvisia.

 1. Právo na ochranu súkromia, spravodlivý proces, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.
 2. Právo zúčastňovať sa mimo vyučovacích a záujmových aktivít

Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimovyučovacích aktivít a krúžkov, pokiaľ jeho účasť nemá negatívny vplyv na študijné výsledky a vedúci krúžku s jeho účasťou súhlasí.

Ak chcú žiaci zorganizovať medzitriednu alebo školskú akciu, predložia riaditeľovi školy aspoň 7 pracovných dní pred predpokladaným termínom akcie žiadosť spolu s organizačným zabezpečením.

 1. Právo na žiacky preukaz

Každý žiak školy má právo vlastniť žiacky preukaz. Na začiatku školského roka si dajú žiaci na preukaz vlastnú aktuálnu fotografiu. Preukaz žiaka triedny učiteľ podpíše a opečiatkuje. Preukaz slúži na vstup do šatne danej triedy a na školské mimovyučovacie akcie.

Základné zásady správania:

 1. Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa povinného vyučovania i predmetov voliteľných a nepovinných, na ktoré sa prihlásil. Je povinný dodržiavať vyučovací čas i rozsah prestávok.
 2. Žiak v škole a na akciách organizovaných školou dodržiava zásady slušného správania.
 3. Žiak je povinný zúčastňovať sa na vyučovaní a akciách organizovaných školou upravený a v oblečení, ktoré neodvádza ostatných žiakov a vyučujúcich od vyučovania.
 4. Žiak si môže priniesť do školy len veci, ktoré bezprostredne súvisia s vyučovaním.
 5. Žiak nesmie počas vyučovacej hodiny bez súhlasu vyučujúceho používať mobilný telefón a iné elektronické zariadenia.
 6. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
 7. Žiak je v plnom rozsahu zodpovedný za spôsobené materiálne škody a je povinný ich finančne uhradiť, prípadne odstrániť.
 8. Ak zákonný zástupca žiaka /alebo plnoletý žiak/ požiada o komisionálne preskúšanie, môže do troch dní od oznámenia klasifikácie priniesť  riaditeľovi školy žiadosť o komisionálne preskúšanie. Riaditeľ školy ju prerokuje na spoločnom stretnutí s vyučujúcim, so žiakom a so zákonným zástupcom. Rozhodnutie riaditeľa školy si osobne prevezme zákonný zástupca žiaka (alebo plnoletý žiak).
 9. Žiak je povinný zdržať sa akéhokoľvek podvodného správania vo výchovno-vzdelávacej činnosti (napríklad plagiátorstvo, odpisovanie, poručovanie autorského zákona, prisvojovanie si cudzích prác...).

III. Práva a povinnosti zákonného zástupcu

 1. Zákonný zástupca žiaka má právo:

- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 1. Zákonný zástupca žiaka je povinný:

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

- informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

 

 1. Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
 2. Žiak je povinný chrániť vlastné zdravie a neohrozovať zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole i v okolí.
 3. Problematiku BOZP rieši interná smernica školy o BOZ žiakov v škole, s ktorou je každý žiak preukázateľne oboznámený.
 4. Žiak, ktorý utrpí úraz pri vyučovaní alebo pri výchove mimo vyučovania organizovanej školou, alebo v priamej súvislosti s tým, upovedomí o tom ihneď, pokiaľ je toho schopný, učiteľa alebo osobu, vykonávajúcu nad žiakmi pedagogický dozor. Povinnosť oznámiť úraz má aj svedok (iný žiak) a podľa možnosti zranenému zabezpečí poskytnutie prvej pomoci.
 5. Žiak nesmie fajčiť v škole, areáli školy ani pri akciách organizovaných školou. Porušenie zákazu sa bude postihovať v zmysle školského poriadku. Areál školy začína cestou pri dolnej bráne.
 6. Žiak nesmie prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdravie ohrozujúce látky alebo ich používať a nosiť veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť a vyrušovať spolužiakov pri vyučovaní. Nerešpektovaním tohto zákazu sa žiak vystavuje disciplinárnemu postihu. V prípade rozširovania drog, alebo navádzania na ich užívanie sa žiak vystavuje možnému trestno-právnemu postihu.
 7. Riaditeľ školy môže v prípade podozrenia z požitia drog a iných omamných prostriedkov upovedomiť zákonného zástupcu žiaka.
 8. Zakazuje sa akékoľvek konanie a praktiky, ktoré znevýhodňuje človeka alebo skupinu ľudí na základe jeho  rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, rodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie.
 9. Problematiku násilia a šikanovania rieši interná smernica školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školskom prostredí.

 

 1. Organizácia vyučovania:
 2. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, určeným riaditeľkou školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, zákonný zástupca žiaka, pedagogický aj nepedagogický pracovník školy. Rozvrh hodín je zverejnený na internetovej stránke školy a v každej učebni.
 3. Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. vo vopred určených učebniach. Nultá hodina začína o 7.10 hod. Vchod do školy je uzamknutý z prevádzkových dôvodov v čase od 7:55 do 8:05. Prestávky trvajú 10 minút, prestávka po 3. vyučovacej hodine má dĺžku 20 minút. Po piatej vyučovacej hodine majú triedy obednú prestávku podľa zverejneného rozpisu v trvaní 30 minút. Žiak je povinný prísť na vyučovanie do učebne pred zvonením s požadovanými pomôckami, prezutý vo vhodných prezuvkách.
 4. Žiaci sú povinní chodiť v prezuvkách v celom areáli školy (aj jedáleň, bufet). Do školy aj zo školy chodia len cez hlavný vchod.
 5. Budova školy bude počas piatich vyučovacích hodín (od 8.00 do 12.35) zamknutá. Ak žiak v odôvodnených prípadoch potrebuje opustiť budovu školy, predloží vrátnikovi priepustku, ktorú bude mať napísanú v slovníku a podpísanú vyučujúcim (ak odchádza z jednej vyučovacej hodiny), triednym učiteľom (ak odchádza na viac hodín).

Počas prestávok nesmú žiaci opúšťať budovy školy.

 1. Vyučujúci si určí službu (týždenníkov), ktorí nahlásia vyučujúcemu neprítomných, prinesú podľa jeho požiadaviek pomôcky, zotierajú tabuľu. V prípade nesplnenia povinností môže vyučujúci nariadiť opakovanie služby na svojom predmete, prípadne postupovať ako pri porušení iných zásad správania.
 2. Žiak sa počas vlastného vyučovania nesmie zdržiavať na chodbách a v šatni. Po chodbe a schodoch sa chodí primerane rýchlo a po pravej strane.
 1. Klasifikácia a uvoľňovanie žiakov z vyučovania    
 2. Ak žiak nespĺňa podmienky klasifikácie určené klasifikačným poriadkom, učiteľ požiada riaditeľa školy o určenie komisionálnej skúšky pre žiaka. Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky.
 3. V prípadoch, ak je vopred známy dôvod neúčasti žiaka na vyučovaní, žiak prostredníctvom svojich zákonných zástupcov požiada:
 • - riaditeľa školy (viac ako 2 dni),
 • - triedneho učiteľa (2 hodiny - 2 dni),
 • - vyučujúceho z danej hodiny o uvoľnenie z vyučovania.

Žiadosť o uvoľnenie do 2 dní, podpísanú rodičom, bude mať žiak napísanú v slovníku.

Žiadosť zákonného zástupcu o uvoľnenie riaditeľom školy predloží žiak prostredníctvom triedneho učiteľa na samostatnom papieri spolu so žiakovým slovníkom. Akékoľvek uvoľnenie žiaka z vyučovania zaznamenajú pedagógovia do jeho slovníka.

 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca je povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti.
 2. Pedagóg, s ktorým sa žiak zúčastní školskej akcie vo vyučovacom čase, potvrdí žiakovu účasť na akcii svojím podpisom v žiakovom slovníku.
 3. Všetci žiaci sú povinní pri návrate na vyučovanie predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie v slovníku, podpísané zákonným zástupcom, najneskôr však do 3 pracovných dní. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa predloží vyššie uvedeným spôsobom žiak v 3-dňovej lehote ospravedlnenie zástupcom riaditeľa školy.
 4. Žiak je povinný na začiatku školského roku zaviesť si slovník, v ktorom bude uvedené meno žiaka, trieda, školský rok, podpis triedneho učiteľa, vzorový podpis zákonného zástupcu a pečiatka školy. Len v tomto slovníku bude mať žiak podpísané priepustky a ospravedlnenky. Potvrdenie od lekára podpíše aj zákonný zástupca.
 5. V prípade, že žiak vymešká 30 % z odučených hodín za klasifikačné obdobie v predmetoch teoretického zamerania, ako aj z predmetov, ktoré sa neklasifikujú a 20 % z odučených hodín praktických cvičení, riaditeľ školy po prerokovaní s príslušným vyučujúcim rozhodne o konaní komisionálnej skúšky a na klasifikačnej porade určí termín.
 6. Ak žiak príde 3x neskoro na vyučovanie (do 15 minút), triedny učiteľ  považuje túto absenciu za neospravedlnenú hodinu.
 7. Triedny učiteľ priebežne zapíše absenciu ospravedlnenú a neospravedlnenú. Ak žiak reprezentuje školu, uvedie mu absenciu ako R, reprezentáciu. Triedny učiteľ pred klasifikačnou poradou vyhodnotí stav absencie žiakov.

Ak má žiak 1 - 2 neospravedlnené hodiny, bude pokarhaný triednym učiteľom.

Za 3 - 4 neospravedlnené hodiny dostane pokarhanie riaditeľom školy.

Za 5 - 8 neospravedlnených hodín bude jeho správanie hodnotené ako uspokojivé.

Za 9 a viac neospravedlnených hodín bude jeho správanie hodnotené  ako menej uspokojivé, spojené s podmienečným vylúčením zo školy v zmysle platnej legislatívy.

VII. Výchovné opatrenia

 1. Všeobecné ustanovenia:
 2. a) výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov (pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia),
 3. b) pochvaly sa udeľujú spravidla na zhromaždení triedy (triednym učiteľom) alebo školy (riaditeľom školy),
 4. c) závažnosť priestupkov po ich predchádzajúcom dôkladnom prešetrení posudzuje triedny učiteľ a navrhované opatrenia konzultuje s vyučujúcimi, výchovným poradcom a vedením školy,
 5. d) výchovné opatrenie je uložené žiakovi na základe návrhu triedneho učiteľa a po prerokovaní pedagogickou radou školy,
 6. e) výchovné opatrenia zapíše triedny učiteľ do katalógového listu žiaka a o udelených výchovných opatreniach informuje preukázateľným spôsobom (písomne) zákonných zástupcov žiaka,
 7. f) podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo štúdia je oznámené plnoletému žiakovi a zákonnému zástupcovi žiaka aj písomným rozhodnutím riaditeľa školy.
 1. Pochvala triednym učiteľom môže byť žiakovi udelená napr. za:
 2. a) výrazné zlepšenie prospechu,
 3. b) výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín,
 4. c) reprezentáciu školy,
 5. d) činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností.
 1. Pochvala riaditeľom školy môže byť žiakovi udelená napr. za:
 2. a) výborný prospech a príkladný prístup k štúdiu,
 3. b) úspešnú reprezentáciu školy,
 4. c) činnosť v prospech školy nad rámec svojich povinností,
 5. d) nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.
 1. Pokarhanie triednym učiteľom môže byť žiakovi uložené napr. za:
 2. a) menej závažné previnenia voči školskému poriadku (alebo iným normám) podľa posúdenia triednym učiteľom,
 3. b) neospravedlnenú absenciu – 1-2 neospravedlnené vyučovacie hodiny,

c ) svojvoľný odchod zo školy (bez podpísanej priepustky),

 1. d) porušenie zákazu fajčenia v škole, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou
 2. e) akýkoľvek náznak šikanovania, obťažovania a diskriminácie.
 1. Pokarhanie riaditeľom školy môže byť žiakovi uložené napr. za:
 2. a) ak žiakovi bolo uložené v priebehu hodnotiaceho obdobia už pokarhanie triednym učiteľom a dopustil sa opakovane ďalšieho previnenia voči školskému poriadku (alebo iným normám),
 3. b) neospravedlnenú absenciu – 3 - 4 neospravedlnené vyučovacie hodiny,
 4. c) opakované porušenie zákazu fajčenia v škole, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou,
 5. d) opakovaný svojvoľný odchod zo školy,
 6. e) za podvod a falšovanie ospravedlneniek,
 7. f) šikanovanie, obťažovanie a diskrimináciu.
 1. Podmienečné vylúčenie žiaka, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, zo štúdia za:
 2. a) ak žiakovi bolo uložené v hodnotiaceho obdobia už pokarhanie riaditeľom školy a dopustil sa opakovane ďalšieho závažného previnenia voči školskému poriadku,
 3. b) požitie alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou ako aj za donášku uvedených látok do školy,
 4. c) za hrubé slovné napadnutie pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy, v škole, mimo školy a pri činnostiach organizovaných školou,
 5. d) úmyselné poškodenie školského majetku,
 6. e) spáchané fyzické násilie v škole a pri činnostiach organizovaných školou,
 7. f) za šikanovanie, diskrimináciu a obťažovanie,
 8. g) neospravedlnenú absenciu – 9 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín,
 9. h) opakované podvody a falšovanie ospravedlneniek,
 10. i) iné zvlášť závažné priestupky žiaka voči školskému poriadku, všeobecne platným predpisom a nariadeniam, proti zásadám slušného správania sa i zákonom SR.

Riaditeľ školy určí podmienečne vylúčenému žiakovi skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok .Ak sa žiak v skúšobnej lehote osvedčí, upustí sa od vylúčenia, ak sa dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ žiaka vylúči zo štúdia.

 1. Vylúčenie žiaka, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, zo štúdia za:
 2. a) ak žiakovi bolo uložené už podmienečné vylúčenie riaditeľom školy a v skúšobnej dobe sa dopustil opakovane ďalšieho závažného previnenia voči školskému poriadku,
 3. b) šikanovanie, diskrimináciu a obťažovanie,
 4. c) spáchané fyzické násilie spojené s ujmou na zdraví v škole a pri činnostiach organizovaných školou,
 5. g) závažného previnenia voči školskému poriadku, všeobecne platným predpisom a nariadeniam, proti zásadám slušného správania sa i zákonom SR.

VIII. Ochranné opatrenie

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

 1. a) zákonného zástupcu,
 2. b) zdravotnú pomoc,
 3. c) políciu.

Toto ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

 1. Hodnotenie a klasifikácia správania

Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s vyučujúcimi žiaka a schvaľuje po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ školy v súlade s metodickými pokynmi MŠ SR. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich s výchovnovzdelávacím procesom. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.

 1. Zníženou známkou zo správania 2. stupňa – uspokojivé správanie je hodnotený a klasifikovaný žiak napr. za:
 2. a) opakované hrubé porušenie školského poriadku aj napriek predchádzajúcim upozorneniam a vykonaným disciplinárnym a výchovným opatreniam,
 3. b) neospravedlnenú absenciu – 5 - 8 neospravedlnených vyučovacích hodín,
 4. c) požitie alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou ako aj za donášku uvedených látok do školy,
 5. d) podvody a falšovanie ospravedlneniek,
 6. f) svojvoľné odchody zo školy bez podpísanej priepustky,
 7. g) šikanovanie, obťažovanie a diskrimináciu,
 8. h) iné závažné previnenia voči školskému poriadku a iným normám.
 1. Zníženou známkou 3. stupňa – menej uspokojivé správanie je hodnotený a klasifikovaný žiak napr. za:
 2. a) ak žiakovi bola udelená znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé správanie (2) a žiak sa dopustil opakovane ďalšieho previnenia voči školskému poriadku a iným normám,
 3. b) opakované porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou ako aj za donášku uvedených látok do školy,
 4. c) hrubé slovné napadnutie pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy,
 5. d) úmyselné poškodenie a poškodzovanie školského majetku,
 6. e) spáchané fyzické násilie v škole a pri činnostiach organizovaných školou,
 7. f) neospravedlnenú absenciu – 9 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín,
 8. g) podvody a falšovanie ospravedlneniek,
 9. h) svojvoľné odchody zo školy,
 10. i) iné závažné previnenia voči školskému poriadku a iným normám.
 1. Zníženou známkou 4. stupňa - neuspokojivé správanie je hodnotený a klasifikovaný žiak napr. za:
 2. a) zvlášť závažné alebo opakujúce sa previnenia voči školskému poriadku a iným normám a podľa uváženia pedagogickej rady,
 3. b) za krádež,
 4. c) za šikanovanie,
 5. d) neospravedlnenú absenciu – 9 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín,
 6. e) spáchané fyzické násilie spojené s ujmou na zdraví v škole a pri činnostiach organizovaných školou.
 1. Účasť na školských výletoch, exkurziách a kurzoch
 2. Školské výlety, exkurzie a kurzy nie sú povinnou súčasťou vyučovania. Ak sa ich žiaci chcú zúčastniť, triedny učiteľ alebo vedúci kurzu musí písomne predložiť minimálne dva týždne pred plánovanou akciou organizačné zabezpečenie akcie a presný časový harmonogram podujatia riaditeľovi školy.
 3. Riaditeľ školy určí podmienky, za akých sa podujatie môže uskutočniť. Pracovník sa akcie zúčastní, ak písomne potvrdí, že s danými podmienkami súhlasí. Podujatie sa môže uskutočniť, ak sa na ňom zúčastní minimálne 80 percent žiakov triedy.
 4. Po schválení, najmenej dva dni pred akciou odovzdá vedúci podujatia poučenie o BOZ podpísané účastníkmi a potvrdenie o poistení účastníkov.
 5. Ak sa trieda chce v predklasifikačnom období zúčastniť výletu alebo exkurzie, môže ísť počas jedného vyučovacieho dňa. V inom období môže ísť počas dvoch vyučovacích dní.
 1. Šatne
 2. Pre dochádzajúcich žiakov sa šatne otvárajú o 6.50 hod.
 3. Kľúč od šatne vydá vrátnik žiakovi príslušnej triedy, ak odovzdá vrátnikovi preukaz žiaka.
 4. Žiak, ktorý prevzal kľúč od šatne, nechá u vrátnika preukaz žiaka a zodpovedá za poriadok v šatni a jej uzamknutie.
 5. Žiaci sa správajú v šatni podľa pokynov triedneho učiteľa, pedagogického dozoru a vrátnika.
 6. Žiaci môžu v šatni mať:

- prezuvky vo vreckách, ktoré musia vyhovovať zdravotným a bezpečnostným požiadavkám, s pevnou pätou, žiaci sú povinní po príchode do školy sa prezuť, v prezuvkách nesmú vychádzať mimo areálu školy,

- čisté plášte označené menom, ak sú potrebné na praktických cvičeniach,

- čisté cvičebné úbory a cvičky, ktoré si môžu vybrať zo šatne pred hodinou TŠV,

- žiaci si nemôžu odkladať v šatni iné veci.

Pred každými prázdninami sú žiaci povinní vziať si zo šatne všetky veci domov. V prípade, že tak neurobia, môže personál pri upratovaní šatní veci, ku ktorým sa nikto nehlási, vyhodiť.

V Martine 24. 1. 2018                                                Mgr. Darina Súderová

                                                                                         riaditeľka školy