Vážení študenti a absolventi našej školy,

originál vysvedčenia dostávate priamo do rúk. Nahradiť ho môže duplikát, ktorý sa vydáva len raz. Kópie škola nevytvára.

Opis vysvedčenia (musíte si tiež oň zažiadať) nemá formu vysvedčenia, ide o opis údajov, ktoré vysvedčenie obsahovalo.

Vzor žiadosti o vydanie duplikátu vysvedčenia nájdete tu: vzor žiadosti.

Po duplikát si musí žiadateľ prísť osobne, lebo mu škola vydáva opätovne vysvedčenie v papierovej forme a treba podpísať jeho prevzatie.        Akékoľvek elektronické doručenie nie je možné, lebo duplikát by naďalej ostal v našich rukách.

Duplikát do rúk inej osoby môžeme odovzdať len v prípade, že sa preukáže notársky potvrdeným splnomocnením.

Žiadosti, ale aj otázky môžete zasielať na e-mailovú adresu:

office@gymmt.sk      

janeckova@gymmt.sk