Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vrámci národného projektu IT Akadémia predkladáme učiteľom sériu 6 metodík na vyučovanie informatiky ako všeobecno-vzdelávacieho predmetu na strednej škole pre oblasť Algoritmické riešenie problémov pomocou prostredia App Inventor 2.0, ktoré reflektujú v súčasnosti uznávané psychologické teórie učenia sa konštruktivizmu(learning by doing) a konštrukcionizmu(learning by making), ktoré sa premietajú, napr. do bádateľsky orientovaného vyučovania. Metodiky sú pripravené ako nadstavba nad základným kurzom programovania a predpokladáme, že žiaci vedia programovať v niektorom vyššom programovacom jazyku, napr. Pascal, Python, preto sú primárne určené pre žiakov 2. ročníka SŠ.

Podkategórie