https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

maturantka cov

Milé maturantky, milí maturanti,

 

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa upravujú termíny a forma maturitnej skúšky.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  1. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
  1. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

 

Aktuálne informácie nájdete aj na stránke NÚCEM:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky, ktoré platili aj v predchádzajúcich rokoch:

Kritériá na hodnotenie PFIČ MS zo SJL

Charakteristika PFIČ MS zo SJL

Kritériá na hodnotenie PFIČ MS z cudzieho jazyka

Charakteristika PFIČ MS z cudzieho jazyka