Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf

matur ii

Akú podobu bude mať maturita?

Milé maturantky, milí maturanti,

dňa 22. marca 2021 bolo zverejnené Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 (Rozhodnutie).

Vyberáme kľúčové informácie z Rozhodnutia.

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

Maturitná skúška okrem dobrovoľných predmetov sa vykoná administratívne. Hodnotenie jednotlivých predmetov bude aritmetický priemer známok z konkrétneho predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.

Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky postupom podľa bodu 6 Rozhodnutia.

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej  skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva postupom podľa bodu 6 Rozhodnutia v termíne od 31. mája do 30. júna 2021.

Vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným vysvedčením vydá stredná škola do 5 dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky.