povinne citanie

Milí maturanti!

Prihlásili ste sa na maturitu. Čakajú na Vás postupne jej jednotlivé etapy - externá časť v podobe testov a písomná forma internej časti vo forme slohových prác v marci a ústna forma internej časti maturitnej skúšky v máji.

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

 https://www.nucem.sk/dl/3194/Vyhlaska_318_2008_zz_20200901.pdf

 

Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM:

https://www.nucem.sk/dl/5013/Z%C3%A1kladn%C3%A9%20inform%C3%A1cie%20MS%202022.pdf

https://www.nucem.sk/dl/5009/MATURITA%202022%20-%20Inform%C3%A1cie%20o%20maturite%20pre%20gymn%C3%A1zi%C3%A1%20s%20vyu%C4%8Dovac%C3%ADm%20jazykom%20slovensk%C3%BDm.pdf

https://www.nucem.sk/dl/5012/MATURITA%202022%20-%20Inform%C3%A1cie%20o%20maturite%20pre%20bilingv%C3%A1lne%20gymn%C3%A1zi%C3%A1.pdf

 

Pre žiakov GVPT v Martine platí:

1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

 

2. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

 

3. MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2.

 

4. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.

 

5. Žiak bilingválnej triedy vykoná EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (§ 6, odsek 9 a § 7, odsek 10 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov).

 

6. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

 

7. Žiak bilingválnej triedy si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako voliteľný alebo ako dobrovoľný predmet. Môže si vybrať úroveň B1 alebo B2 a vykoná ÚFIČ MS.

 

8. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích a druhých vyučovacích jazykov konať len ÚFIČ MS.

 

9. Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

 

10. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 

11. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov alebo

je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk (B2, C1)
  • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

 

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku:

https://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/

 

 

Vysvetlivky:

EČ – externá časť

MS – maturitná skúška

NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

PFIČ – písomná forma internej časti

ŠPÚ – Štátny pedagogický ústav

 

S otázkami sa môžete obrátiť na mňa.

 

S prianím úspešného školského roka

Mgr. Lenka Koťková