Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

zakladacia listina

Predstavujeme Vám jedno z najstarších gymnázií na Slovensku, držiteľa ochrannej známky Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, založené v roku 1867, jedno z prvých troch slovenských gymnázií. Od svojho vzniku zohráva významné miesto medzi strednými školami na Slovensku.

Počas existencie školy jej brány opustilo približne 13 000 študentov. Naši absolventi tradične patria k dobre pripraveným na štúdium na VŠ a v silnej konkurencii dokážu výborne obstáť.

V súčasnosti škola patrí medzi najväčšie gymnáziá na Slovensku. V školskom roku 2020/2021 máme 19 tried s 505 žiakmi a 45 pedagógmi.

Škola v rámci školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) poskytuje žiakom možnosť voliť si svoj individuálny profil výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia. Práve pre vysoký počet žiakov je možné prispôsobiť voliteľné predmety individuálnym požiadavkám Žiaci nie sú obmedzovaní vo výbere, v triede si každý kombinuje predmety sám. Ponúkame možnosť štúdia aj žiakom so ŠVVP formou školskej integrácie a individuálny prístup učiteľov a špeciálneho pedagóga.

Sme školou moderného typu, ktorej hlavnou prioritou je rozvíjať tvorivé myslenie našich žiakov, a tým ich pripravovať na riešenie rôznych životných situácií a úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Študijné odbory:

»    79 02 J 00 gymnázium 

Školský vzdelávací program pre 4-ročné štúdium.

Podmienky prijatia:

»   Žiaci absolvujú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Časť žiakov bude prijatá bez prijímacích skúšok na základe výsledkov Testovania 9. Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke školy - www.gvpt.sk.

Dĺžka štúdia:

»    4 roky

Forma ukončenia štúdia:

»    maturitná skúška

»    79 02 J 74 bilingválne gymnázium – vyučovací jazyk slovenský a anglický

Školský vzdelávací program pre bilingválne štúdium.

Podmienky prijatia:

»      Uchádzači o štúdium absolvujú talentové skúšky:

test všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností (VSP a VJS). Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke školy - www.gvpt.sk.

Dĺžka štúdia:

»    5 rokov

Forma ukončenia štúdia:

»    maturitná skúška

Iné možnosti:

»    Vybavenie školy

Budova školy je rekonštruovaná, čo značne prispelo k zvýšeniu kultúry školy. Moderné materiálno-technické vybavenie – počítače, tablety, interaktívne tabule a ďalšie zariadenia podporujúce moderné vyučovanie sa stali súčasťou vybavenia školy.

Jednotlivé predmety učíme v odborných učebniach a areáloch s modernými laboratóriami: v areáloch fyziky, biológie, chémie, cudzích jazykov, dejepisu, zemepisu, matematiky, informatiky, slovenského jazyka a školskej knižnice. Máme 2 telocvične, posilňovňu, Fit-zónu, gymnastické štúdio, outdoorovú telocvičňu. Sprístupnený je prírodovedný náučný chodník.     

V roku 1998 bola pri našej škole otvorená Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika, ktorá je prístupná nielen našim žiakom, ale aj širokej martinskej verejnosti. V priestoroch astronomickej pozorovateľne je aj vyhľadávané Centrum popularizácie fyziky so širokou ponukou experimentov pre žiakov ZŠ a SŠ.

Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, v škole je aj bufet a automat na teplé a studené nápoje.

»    Vyučovanie jazykov

Naši žiaci sa učia 2 jazyky, môžu si vybrať: anglický, nemecký, ruský, španielsky jazyk.

V súčasnosti u nás vyučuje lektor anglického jazyka. V rámci výmenných programov a projektov Erasmus + sa naši žiaci zúčastnili výmenných pobytov v Anglicku, Nemecku, Poľsku, Česku, Francúzsku, Španielsku a Rumunsku.

»    Aktivity a súťaže

Organizujeme okresné a krajské kolá súťaží, v ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach aj v celoštátnom a medzinárodnom meradle.

Odborné poznatky získavajú žiaci i na vedeckých konferenciách, seminároch a predmetových exkurziách.

Bohatá je záujmová činnosť v rôznych športových, prírodovedných, jazykových či kultúrno-spoločenských krúžkoch.

Žiaci organizujú v našej škole tradičné podujatia, napríklad študentský ples, pasovací večierok, vianočné trhy, športové súťaže a turnaje, prvý apríl, stavanie mája, rozlúčka s maturantmi. To všetko prispieva k typickej študentskej atmosfére v škole. Každoročne vítame množstvo návštevníkov počas Dňa otvorených dverí.