Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Predstavujeme Vám jedno z najstarších gymnázií na Slovensku, ktoré od svojho vzniku v roku 1867 zohrávalo významné miesto medzi strednými školami na Slovensku.

Počas existencie školy jej brány opustilo viac ako trinásťtisíc študentov. Naši absolventi stále patria k tým, ktorí sú dobre pripravení na štúdium na vysokých školách a v silnej konkurencii dokážu výborne obstáť. Úspešnosť prijatia na vysoké školy je viac ako 90 %. V súčasnosti škola patrí medzi najväčšie gymnáziá v kraji. Vminulosti bol u nás zriadený 6-ročný študijný odbor (experiment bol ukončený).

Naše študijné odbory:

  • 4-ročné štúdium (po ukončení 9. ročníka ZŠ)
  • 5-ročné bilingválne štúdium v slovenskom a anglickom jazyku (po ukončení 8. alebo 9. ročníka ZŠ)

Škola neotvára triedy so zameraním. Ako správnejší a pre študentov výhodnejší sa nám ukazuje systém, v ktorom si žiaci môžu voliť „svoje“ zameranie cestou voliteľných predmetov.

Naši študenti sa učia 2 cudzie jazyky. V rámci výmenných programov sa naši študenti zúčastnili pobytov v Anglicku, Francúzsku, Švédsku, Taliansku, Česku, Nemecku a Poľsku.

Organizujeme okresné a krajské kolá zaujimavých študentských súťaží, v ktorých sa naši študenti umiestňujú na popredných miestach aj v celoštátnom a medzinárodnom meradle.

Bohatá je záujmová činnosť študentov v rôznych športových, prírodovedných, jazykových či kultúrno-spoločenských krúžkoch vďaka spolupráci so Súkromným centrom voľného času.

Študenti veľmi radi organizujú aj svoje vlastné podujatia. K tradičným patrí študentský ples, pasovací večierok, Mikuláš či Valentín, stavanie mája, rozlúčka s maturantmi. To všetko prispieva k typickej študentskej atmosfére v škole.

Riaditeľka školy vyhlasuje súťaž o najlepšiu triedu Sme super a súťaž o Naj študenta martinského gymnázia. Sme spoluorganizátormi súťaže vo vlastnej tvorbe mladých autorov Paulinyho Turiec, do ktorej sa zapájajú študenti stredných škôl z celého nášho regiónu a žiaci 7. – 9. ročníka z okresov Martin a Turčianske Teplice.

Škola je od roku 1994 pripojená na Internet a pre študentov školy je práca s ním úplnou samozrejmosťou nielen na hodinách informatiky, ale aj na ostatných predmetoch.

Jednotlivé predmety učíme v odborných učebniach a areáloch fyziky, biológie, chémie, cudzích jazykov, dejepisu, zemepisu, matematiky, informatiky, slovenského jazyka. Máme 2 vnútorné telocvične, vonkajšiu telocvičňu, posilňovňu, Fit-zónu a gymnastické štúdio.

V roku 1998 bola pri našej škole otvorená Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika, ktorá je prístupná nielen našim žiakom, ale aj širokej martinskej verejnosti. V roku 2006 bolo v priestoroch astronómie otvorené Centrum popularizácie fyziky, ktoré navštevujú hlavne žiaci základných škôl.

Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, v škole je aj bufet a automat na teplé a studené nápoje.

Sme školou moderného typu, ktorej hlavnou prioritou je rozvíjať tvorivé myslenie našich žiakov, a tým ich pripravovať na riešenie rôznych životných situácií a úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.