Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

 

  • Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022
  • Kód projektu ITMS2014+: 312011X622
  • Prioritná os: Vzdelávanie
  • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • Rozpočet projektu: 315 676,06 €
    • výška NFP: 299 892,26 €,
    • spolufinancovanie: ŽSK (5%): 15 783,80 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

Stručný popis projektu

Projekt je zameraný na dve cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú žiaci a rozvoj ich prírodovednej, čitateľskej, finančnej a matematickej gramotnosti. Cieľovou skupinou je 330 žiakov. Cieľom je zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom uplatnenia extra hodín a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.

V rámci daného cieľa budeme realizovať extra hodiny a mimoškolskú činnosť žiakov. Extra hodiny zvýšenými hodinami ŠkVP nad rámec hodín povinne stanovených budeme zlepšovať kvalitu vyučovacieho procesu. Mimoškolská činnosť sa bude realizovať v rámci záujmových útvarov – exkurzií.

Aktivity zamerané na pedagogických zamestnancov sa realizujú ako pedagogické kluby a vzdelávanie zamestnancov na podporu kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov s cieľom rozvoja matematickej, čitateľskej, prírodovednej, finančnej gramotnosti žiakov.cloud 2

cloud