GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA V MARTINE

         v spolupráci so Slovenským literárnym ústavom                                         Matice slovenskej

v y h l a s u j e    XX.   r o č n í k   l i t e r á r n e j  s ú ť a ž e

Paulinyho Turiec

Paulinyho Turiec je literárna súťaž študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe. Súťažiaci sa zaraďujú do vekových kategórií:

I. kategória: žiaci 7.-9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií,   

II. kategória: žiaci stredných škôl.

Súťažiaci môžu prihlásiť svoje práce na voľnú tému v literárnych kategóriách:                   

     POÉZIA

     PRÓZA

Rozsah prác je určený: 3 básne

                                        alebo prozaický útvar najviac na 5 strán A4.

Práce treba zaslať v 4 kópiách do 15. februára 2017 na riaditeľstvo Gymnázia

Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin, na obálku napíšte názov súťaže.

S ú ť a ž    j e    a n o n y m n á .

Súťažné práce nepodpisujte, neoznačujte autorskou značkou.  K práci pripnite zalepenú obálku, do nej vložte lístok s menom autora, s dátumom narodenia a s názvom školy, ktorú súťažiaci navštevuje. Na obálku napíšte literárnu a vekovú kategóriu, do ktorej má byť práca zaradená.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude v apríli – máji 2017. Najlepšie práce budú zverejnené. Odoslaním práce do súťaže dáva autor súhlas na jej prípadné publikovanie.

 V Martine 27. októbra 2016               Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy