Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

 

  1. Žiaci denného štúdia (aktuálni) si môžu prísť na  sekretariát  školy po doklad Potvrdenie o návšteve školy (naše tlačivo).

 

  1. Žiaci denného štúdia (aktuálni) môžu prísť na sekretariát s dokladmi od iných inštitúcií (s dôkladne vypísanými údajmi), v ktorých  je časť k potvrdeniu, že osoba (žiadateľ) je žiak strednej školy – súhlas s uvedenými údajmi. (Výraz  „vypíše škola“ je nekorektný, mali by ho obsahovať tlačivá, ktoré vydáva škola, respektíve ich registruje, preto si údaje vypíše žiadateľ).

 

  1. Bývalí žiaci (absolventi) môžu požiadať o vydanie potvrdenia, ktoré sa vydáva voči  triednemu katalógu, respektíve  maturitnému protokolu, ktoré sú v registratúre školy – po roku 1990 (máj 1991). (Starší absolventi sa musia obrátiť na štátny archív, kde sú  katalógy a protokoly už archivované.) Požiadať môžete osobne alebo písomne.  

 

POTVRDENIE O KLASIFIKÁCII – hodnotenie štúdia

  1. POLROČNÉ VYSVEDČENIE sa vydá žiakovi na základe písomnej žiadosti o jeho vydanie (napríklad maturantov k tomu vyzývajú niektoré VŠ).

            Triedni učitelia vydávajú  VÝPIS  známok z triedneho katalógu.   

  1. KONCOROČNÉ VYSVEDČENIE vydávajú triedni učitelia. Je to doklad o absolvovaní ročníka a súhlas zo zaradením do vyššieho ročníka.    
  1. MATURITNÉ VYSVEDČENIE je doklad o úspešnom ukončení štúdia.

Žiak môže vlastniť (získať)  iba  Rozhodnutie RŠ o prijatí na SŠ  a  vysvedčenia. Iné doklady a rozhodnutia vyplývajú z individuálneho jednania – administrácie. Kópie týchto nami vydaných dokladov (originálov) môžeme potvrdzovať aj my (overenie kópie voči originálu). Nie vždy sa dajú vybaviť v priebehu jedného dňa. Kópie si môžete dať overiť notárom.

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI STRATE VYSVEDČENIA – ORIGINÁLU ?

 

Žiadateľ musí podať písomnú žiadosť o vydanie duplikátu s presnými údajmi. Žiadosť (formulár) môžete osobne prísť vypísať na sekretariát. Vysvedčenie sa môže vydať do 3 pracovných dní (deň prijatia žiadosti, deň vyhotovenia, deň prevzatia).

(Môže sa stať, že pani riaditeľka nebude prítomná, že budeme PN, bude štátny sviatok a pod. a vyhotovenie bude trvať aj týždeň. K vydaniu duplikátov nás žiadny termín nezaväzuje, preto si na doklady dajte pozor a zodpovedne si ich uchovajte. Duplikát sa vydáva len raz.)

Absolvent  gymnázia, ktorý maturoval pred rokom 1991, sa so svojou žiadosťou o vydanie duplikátu musí obrátiť na štátny archív.

KONTAKT na archív:

                                                               Ministerstvo vnútra SR

                                                               Štátny archív v Žiline

                                                               so sídlom v Bytči     

                                                               pracovisko Archív Martin     

                                                               Bystrička 155

                                                               038 04  Bystrička                                                Telefón: 043/ 4134123

                                              

 KONTAKT na nás:

                                                               Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha

                                                               Malá hora 3

                                                               036 01  Martin                                                    Telefón: 043/ 4133191  

                                                

                                                                        

                 

Aktualizované: máj 2017