Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Rodič môže proti neprijatiu svojho dieťaťa podať odvolanie. Odvolanie sa podáva riaditeľovi strednej školy do 5 dní odo dňa doručenia. Riaditeľ strednej školy na základe posúdenia odvolania môže rozhodnutie zmeniť alebo odstúpi odvolanie odvolaciemu orgánu t.j. zriaďovateľovi. K dispozícii sú uvedené vzory odvolania rodiča:

1. Vzor odvolania – na základe informácií na vývesnej tabuli, na www stránke školy  

2. Vzor odvolania – na základe rozhodnutia o neprijatí