Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Rodič môže proti neprijatiu svojho dieťaťa podať odvolanie. Odvolanie sa podáva riaditeľovi strednej školy do 5 dní odo dňa doručenia. Riaditeľ strednej školy na základe posúdenia odvolania môže rozhodnutie zmeniť  alebo odstúpi odvolanie odvolaciemu orgánu t.j. zriaďovateľovi.

K dispozícii sú uvedené vzory odvolania rodiča:

 1. Vzor odvolania – na základe informácií na vývesnej tabuli, na www stránke školy
 2. Vzor odvolania – na základe rozhodnutia o neprijatí   Vzory sú k dispozícii tu.

 Rodič môže proti neprijatiu svojho dieťaťa podať odvolanie. Odvolanie sa podáva riaditeľovi strednej školy do 5 dní odo dňa doručenia. Riaditeľ strednej školy na základe posúdenia odvolania môže rozhodnutie zmeniť  alebo odstúpi odvolanie odvolaciemu orgánu t.j. zriaďovateľovi.

K dispozícii sú uvedené vzory odvolania rodiča:

 1. Vzor odvolania – na základe informácií na vývesnej tabuli, na www stránke školy
 2. Vzor odvolania – na základe rozhodnutia o neprijatí                                         Vzory nájdete tu:        Vzory - odvolanie rodiča

 1. Výsledky uchádzačov o štúdium sú zverejnené na www stránke školy a na informačnej tabuli pred školou.
 1. Prijatí uchádzači (2. – 25. miesto na výsledkovej listine) sa prídu so zákonnými zástupcami zapísať do riaditeľne školy v termínoch:
 • apríla 2018 od 12.00 do 16.00 hod.,
 • apríla 2018 od 8:00 do 14:00 hod.,
 • prípadne v inom termíne po osobnom telefonickom dohovore.

     Na zápis je potrebné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola.

 1. Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov, ktorí urobili prijímacie skúšky

(26. - 85. miesto na výsledkovej listine), môžu podať písomné odvolanie osobne na sekretariáte školy alebo poštou do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Informácie o odvolacom konaní im poskytneme na sekretariáte školy.         

 1. V prípade, že sa na štúdium nezapíšu prijatí uchádzači, budú prijatí žiaci podľa poradia umiestnení od 26. miesta.

                                                                                   Mgr. Darina Súderová

                                                                                   riaditeľka školy

Moderný Školský vzdelávací program:

 • každý žiak si volí vlastné zameranie pomocou voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia - v malých školách (1-2 triedy v ročníku) je to problematické
 • široká paleta cudzích jazykov
 • výmenné pobyty, odborné konferencie
 • moderné odborné učebne pre vyučovanie všetkých predmetov
 • nové laboratóriá so špičkovými technológiami
 • náučný prírodovedný chodník
 • školská knižnica, relaxačná zóna
 • dve telocvične, posilňovňa (v interiéri aj outdoorová), fitnes štúdio
 • astronomická pozorovateľňa, Centrum popularizácie fyziky
 • bohatá krúžková a mimovyučovacia činnosť
 • nadčasoví učitelia a netradičné školské exkurzie a výlety
 • 150-ročné skúsenosti

Všetky gymnáziá v zmysle platnej legislatívy sú povinné robiť prijímacie skúšky.

V školskom roku 2018/2019 otvárame v 1. ročníku 4 triedy štvorročného gymnázia a 1 triedu päťročného bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

Podrobné kritériá pre prijímanie žiakov budú zverejnené.

 

                                                                        Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy