Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

  1. Výsledky uchádzačov o štúdium sú zverejnené na www stránke školy a na informačnej tabuli pred školou.
  1. Prijatí uchádzači (2. – 25. miesto na výsledkovej listine) sa prídu so zákonnými zástupcami zapísať do riaditeľne školy v termínoch:
  • apríla 2018 od 12.00 do 16.00 hod.,
  • apríla 2018 od 8:00 do 14:00 hod.,
  • prípadne v inom termíne po osobnom telefonickom dohovore.

     Na zápis je potrebné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola.

  1. Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov, ktorí urobili prijímacie skúšky

(26. - 85. miesto na výsledkovej listine), môžu podať písomné odvolanie osobne na sekretariáte školy alebo poštou do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Informácie o odvolacom konaní im poskytneme na sekretariáte školy.         

  1. V prípade, že sa na štúdium nezapíšu prijatí uchádzači, budú prijatí žiaci podľa poradia umiestnení od 26. miesta.

                                                                                   Mgr. Darina Súderová

                                                                                   riaditeľka školy