V školskom roku 2021/2022 otvárame v 1. ročníku študijné odbory:

 • 7902 J 00 gymnázium (4- ročné štúdium) pre 90 žiakov
 • 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým (5-ročné štúdium) pre 24 žiakov 

Podrobné kritériá pre prijímanie žiakov budú zverejnené.

Ponúkame moderný Školský vzdelávací program:

 • každý žiak si volí vlastné zameranie pomocou voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia 
 • široká paleta cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ, ŠPJ)
 • výmenné pobyty, odborné konferencie
 • moderné odborné učebne pre vyučovanie všetkých predmetov
 • nové laboratóriá so špičkovými technológiami
 • náučný prírodovedný chodník
 • školská knižnica, relaxačná zóna
 • dve telocvične, posilňovňa v interiéri aj outdoorová, fitnes štúdio, Fit-zóna
 • Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika, Centrum popularizácie fyziky
 • bohatá krúžková a mimovyučovacia činnosť
 • nadčasoví učitelia a netradičné školské exkurzie a výlety
 • viac ako 150-ročné skúsenosti
 • špeciálny pedagóg

 

 

 

                                                                        Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy