Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Informácie k prijímaciemu konaniu

  1. Výsledky uchádzačov o štúdium budú zverejnené na www stránke školy a na informačnej tabuli pred školou dňa 15. apríla 2019 po 15:00 hodine. Výsledky sú zverejnené pod kódom, ktorý bol žiakovi pridelený v deň prijímacích skúšok (napr. žiak dostal číslo 13/12345, pričom 13 je číslo skupiny a číslo za lomkou je kód žiaka).
  1. Prijatí uchádzači (1. – 22. miesto na výsledkovej listine) sa prídu so zákonnými zástupcami zapísať do riaditeľne školy v termínoch:
  • 18. apríla 2019 od 12.00 do 16.00 hod.,
  • prípadne v inom termíne po osobnom telefonickom dohovore – tel.043/ 4213 002, 4213 001, 4133 191.

Na zápis je potrebné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola. Žiak sa zapíše na etickú výchovu v anglickom jazyku alebo na náboženskú výchovu v slovenskom jazyku - rímskokatolícku alebo evanjelickú.

  1. Žiaci, ktorí sa nemohli zo zdravotných dôvodov zúčastniť talentovej skúšky, sa zúčastnili talentovej skúšky v náhradnom termíne dňa 17. apríla 2019. 18. apríla 2019 boli zaradení do poradia žiakov podľa získaných bodov a doplnili sa prijatí žiaci na 23. a 24. mieste.
  1. Neprijatí uchádzači – zákonní zástupcovia neprijatých žiakov, ktorí urobili prijímacie skúšky, môžu podať písomné odvolanie osobne na sekretariáte školy (po zverejnení výsledkov) alebo poštou do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Informácie o odvolacom konaní im poskytneme na sekretariáte školy.
  1. V prípade, že sa na štúdium nezapíšu prijatí uchádzači, budú prijatí žiaci podľa poradia umiestnení od 25. miesta.

                                                                                   Mgr. Darina Súderová

                                                                                        riaditeľka školy

Výsledky talentových skúšok po náhradnom termíne si pozrite tu.

Vzory odvolania.