Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161 k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) boli určené termíny, organizácia a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách.

Riaditeľka Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine oznamuje postup prijímacieho konania:

  1. Zašleme Vám poštou tu uvedené informácie a kód žiaka (na bilingválne štúdium v týždni od 11. 5. 2020, pre 4-ročné štúdium po 15. 5. 2020).
  2. Zverejnili sme schválené kritériá prijímania na stránke školy, je potrebné si ich podrobne preštudovať a doručiť nám dokumenty o umiestnení v súťažiach do 15. 5. 2020 (ak už boli dokumenty o umiestnení v súťažiach poslané spolu s prihláškou na štúdium, neposielajte ich opakovane).
  3. Do 19. 5. 2020 Vás prosíme o zaslanie Vašich kontaktných údajov ako je emailová adresa, telefónne číslo na emailovú adresu: ps@gymmt.sk.
  4. Predpokladáme, že od 19. mája 2020 uzatvoríme proces prijímania prihlášok a vytvoríme poradovník žiakov podľa určených kritérií. V tomto čase budeme kontaktovať jednotlivých rodičov žiakov podľa poradia, aby sme zistili Váš záujem o štúdium.
  5. Od 19. 5. 2020 do 29. 5. 2020 je potrebné sa rozhodnúť a dať nám záväzné stanovisko, či Vaše dieťa na GVPT nastúpi alebo nie. Uvedené stanovisko je záväzným dokumentom, je možné záväzne potvrdiť nástup dieťaťa len do jednej školy. Preto si dovolíme kontaktovať Vás telefonicky, dohodnúť s Vami postup individuálne. Spolu so záväzným stanoviskom je potrebné oznámiť nám záväzný výber voliteľných predmetov: a) pre bilingválne štúdium: zvoliť si etickú výchovu v anglickom jazyku alebo náboženskú výchovu rímskokatolícku alebo náboženskú výchovu evanjelickú (náboženská výchova sa vyučuje v slovenskom jazyku),          b) pre 4-ročné štúdium: zvoliť si druhý cudzí jazyk – nemecký alebo ruský alebo španielsky jazyk; zvoliť si etickú výchovu alebo náboženskú výchovu rímskokatolícku alebo náboženskú výchovu evanjelickú.
  6. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Predpokladáme, že 29. 5. 2020 budeme môcť zverejniť poradie uchádzačov (podľa kódov, ktoré Vám priradíme - viď bod 1).
  7. Do 5. 6. 2020 zverejníme reálny počet obsadených miest.
  8. Ak Vaše dieťa nebude prijaté, je možné podať odvolanie Voči neprijatiu.
  9. Do 15. 6. 2020 budeme aktualizovať poradie prijatých a zapísaných uchádzačov, riešiť odvolania.
  10. Ak do tohto termínu nebudeme mať 100% naplnený počet prijatých uchádzačov, budeme realizovať druhé kolo prijímacieho konania, o čom Vás budeme informovať na našej stránke.

Všetky aktuálne informácie môžete nájsť na našej stránke školy www.gvpt.sk. V prípade otázok, nejasností nás môžete kontaktovať emailom (ps@gymmt.sk) alebo telefonicky 0908 932 307 (D. Súderová).