Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

https://drive.google.com/file/d/1FZt0Vx-1orc8JdKRX2QH-yXiZz4O2mMN/view?usp=sharing

V školskom roku 2021/2022 otvárame v 1. ročníku študijné odbory:

 • 7902 J 00 gymnázium (4- ročné štúdium) pre 90 žiakov
 • 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým (5-ročné štúdium) pre 24 žiakov 

Podrobné kritériá pre prijímanie žiakov:

https://gvpt.sk/pr%C3%ADjmacie-sk%C3%BA%C5%A1ky/1744-krit%C3%A9ri%C3%A1-pre-prij%C3%ADmanie-uch%C3%A1dza%C4%8Dov-do-1-ro%C4%8Dn%C3%ADka-%C5%A1tvorro%C4%8Dn%C3%A9ho-%C5%A1t%C3%BAdia-pre-%C5%A1kolsk%C3%BD-rok-2021-2022

https://gvpt.sk/pr%C3%ADjmacie-sk%C3%BA%C5%A1ky/1744-krit%C3%A9ri%C3%A1-pre-prij%C3%ADmanie-uch%C3%A1dza%C4%8Dov-do-1-ro%C4%8Dn%C3%ADka-%C5%A1tvorro%C4%8Dn%C3%A9ho-%C5%A1t%C3%BAdia-pre-%C5%A1kolsk%C3%BD-rok-2021-2022

Príprava deviatakov na prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium:

https://gvpt.sk/pr%C3%ADjmacie-sk%C3%BA%C5%A1ky/1753-pr%C3%ADprava-na-prij%C3%ADmacie-sk%C3%BA%C5%A1ky-pre-deviatakov

Ponúkame moderný Školský vzdelávací program:

 • každý žiak si volí vlastné zameranie pomocou voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia 
 • široká paleta cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ, ŠPJ, FRJ)
 • výmenné pobyty, odborné konferencie
 • moderné odborné učebne pre vyučovanie všetkých predmetov
 • nové laboratóriá so špičkovými technológiami
 • náučný prírodovedný chodník
 • školská knižnica, relaxačná zóna
 • dve telocvične, posilňovňa v interiéri aj outdoorová, fitnes štúdio, Fit-zóna
 • Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika, Centrum popularizácie fyziky
 • bohatá krúžková a mimovyučovacia činnosť
 • nadčasoví učitelia a netradičné školské exkurzie a výlety
 • viac ako 150-ročné skúsenosti
 • špeciálny pedagóg

 

 

 

                                                                        Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy