gvpt1

Kritériá prijímania žiakov na 4-ročné štúdium pre školský rok 2021/2022

Podľa § 161 k zákona 245/2008 Z. z.:

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Podľa § 150 ods. 8 pís. c zákona 245/2008 Z. z.:

Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu 90a) alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže rozhodnúť o iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov.

V dobe vydania týchto kritérií platí o prijímaní na stredné školy rozhodnutie ministra školstva z 26. 1. 2021 dostupné na adrese https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/