Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Kvalitná príprava našich študentov na úspešné absolvovanie maturitnej skúšky  je prioritným záujmom PK ANJ. Študenti počas štúdia pracujú s učebnicami Insight Pre- Intermediate, Intermediate, Upper -Intermediate ale aj s inými materiálmi z učebníc ako napr. Exam Excellence, Oxford Tests, Longman Exam Accelerator. Systematická príprava na maturitu je zameraná na všetky zložky jazyka / morfológia, syntax, fonetika, lexikológia/ s dôrazom na rozvíjanie komunikačnej zručnosti. Tradičný spôsob vyučovania alternuje s modernou  formou realizovanou s IKT: software Langmaster, Flow!Works, interaktívna tabuľa.  


Vyučovaniu anglického jazyka je poskytnutá  časová dotácia :

 

  • 1. ročník : 4 hod/týž.
  • 2. ročník : 4 hod/týž.
  • 3. ročník : 4 hod/týž. + 2 hod/týž. voliteľný seminár
  • 4. ročník : 4 hod/týž. + 4 hod/týž. voliteľný seminár

Rozvoj jazykovej zručnosti študentov podporujú rôzne aktivity, ktoré PK ANJ každoročne organizuje.
Jazykovo najšikovnejší študenti môžu súťažiť v školskom kole OAJ.  Medzi obľúbené aktivity patrí jazykovo-poznávací zájazd do Veľkej Británie.
Všetci študenti majú možnosť zúčastňovať sa krúžkov ANJ v popoludňajších  hodinách. Študenti, ktorí navštívili anglofónne krajiny, prezentujú  svoje dojmy  počas Dňa študentov .
Už druhý rok beží multilaterálny projekt Comenius, v rámci ktorého študenti spoznávajú krajiny Česko, Poľsko, Veľká Británia, Španielsko.