20181130 085423Dňa 30. 11. 2018 sa uskutočnila Chemicko-biologická konferencia pre žiakov 3.ročníka, ktorí navštevujú semináre a krúžky z biológie a chémie. S odbornými prednáškami vystúpili:

Mgr. Lucia Smižiková o vzdelávacom pobyte v Cheltenhame, zameranom na rozvoj jazykových zručností pedagógov vyučujúcich prírodovedné predmety bilingválne,

žiaci III. B Tomáš Štefanov a Matúš Ondreják s témou Nikotín a tabak,

RNDr. M. Šimera, PhD. z JLF UK v Martine s témou Informácie v živých systémoch, kybernetika – biokybernetika, príjem a spracovanie informácií.

O genetických predispozíciách karcinómu prsníka nám podala informácie Doc. Z. Danková, PhD. z BioMedu.

Nemenej zaujímavá bola aj prednáška s názvom Nesmrteľnosť – dobrý sluha, zlý pán!, ktorou zaujal Ing. J. Strnádel, PhD. taktiež z BioMedu.

Ako posledný vystúpil doc. Ing. Juma Haydary, PhD. so svojou prednáškou Chemické reaktory a recyklácia odpadov.

Toto piatkové dopoludnie bolo veľmi podnetné nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov. Už teraz sa tešíme na jubilejný 15. ročník tejto konferencie, ktorý by sa mal uskutočniť budúci školský rok.

kon

ko