Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

foto k č. 7 Dejepisná konferencia Boris Hnila

Dejepis

Spoločenskovedný predmet, ktorý poskytuje študentom prehľad národných a svetových dejín v nadväznosti na ostatné spoločenskovedné predmety a obsahovo spĺňa požiadavky vzdelávacieho štandardu z dejepisu pre gymnáziá.

Tematické plány v jednotlivých ročníkoch vychádzajú z požiadaviek ŠVP.

V 1.-3. ročníku sa dejepis vyučuje 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne.

  1. ročník:   Úvod do štúdia dejepisu, pravek, starovek, začiatky novoveku
  2. ročník:   Novovek
  3. ročník:   Dejiny 20. – 21. storočia

 

Záujemcovia o prehlbovanie a rozširovanie poznatkov z histórie majú možnosť navštevovať Seminár z dejepisu:

-  v 3. ročníku  – 2 hodiny týždenne /66 hodín ročne, so zameraním na učivo, ktoré bolo

v 1. a 2. ročníku preberané iba okrajovo alebo vôbec,

- v 4. ročníku – 4 hodiny týždenne /120 hodín ročne, so zameraním na opakovanie a systematizáciu učiva a prípravu na maturitnú skúšku.

 Obsahovo dejepisný seminár vychádza z cieľových požiadaviek na vedomosti
a zručnosti maturantov z dejepisu. 

Študenti využívajú okrem učebníc a dejepisných atlasov aj časopisy Historická revue a História, odbornú učebňu vybavenú informačno-komunikačnými technológiami a mapami. Súčasťou odbornej učebne je aj dejepisná knižnica.

Každoročne sa študenti zapájajú a úspešne reprezentujú školu v súťažiach s historickou
tematikou. Sú to napr. súťaže:   

  • Dejepisná olympiáda
  • SOČ z dejepisu
  • Česko – slovenská dejepisná súťaž
  • Školská dejepisná korešpondenčná súťaž

Organizujeme exkurzie, dejepisné konferencie pri príležitosti významných výročí, besedy prednášky.  
Pri vyučovaní využívame aktuálnu ponuku expozícií martinských múzeí.
So Slovenským národným múzeom spolupracujeme aj na projekte Bádanie v múzeu.