Zbierka príkladov z Geogebry je určená študentom 1. a 2. ročníka. Väčšina príkladov je určená na posuvníky. Pracuje sa v 2D aj v 3D prostredí.  

 Animované gify sú rozhýbané len na jeden z posuvníkov. V úlohách "rozhýbte" všetky posuvníky v zadaní.

 1. Zostrojte štvorec ABCD tak, že bod A leží v počiatku súradnicovej sústavy, pričom dĺžku uhlopriečky štvorca určuje posuvník. Viď ukážka.
 2. Zostrojte obdĺžnik ABCD tak, aby ste si pomocou dvoch posuvníkov mohli meniť dĺžky oboch strán. Viď ukážka.
 3. Zostrojte kosoštvorec pre danú dĺžku strany tak, aby posuvník určoval veľkosť uhla pri vrchole A. Viď ukážka.
 4. Zostrojte lichobežník ABCD, pre pevne danú dĺžku strany AB tak. K dispozícii budete mať tri posuvníky. Jeden bude meniť veľkosť uhla pri vrchole A, druhý veľkosť uhla pri vrchole B a tretí dĺžku strany c. Viď ukážka pre posuvník na dĺžku strany c.
 5. Zostrojte trojuholník ABC, pričom dĺžky všetkých troch strán budú predstavovať tri posuvníky. Viď ukážka. (veta sss)
 6. Zostrojte trojuholník ABC pre danú dĺžku základne, pričom veľkosti uhlov pri vrchole A a B budú určovať posuvníky. (veta usu)
 7. Zostrojte ľubovoľný trojuholník. Vizualizujte rotáciu tohto objektu okolo počiatku súradnicovej sústavy o uhol, ktorého veľkosť bude určovať posuvník.  Viď ukážka.
 8. Zostrojte trojuholník ABC pre danú dĺžku základne AB. Veľkosť uhla pri vrchole A a výšku daného trojuholníka budú určovať dva posuvníky. Viď ukážka pre posuvník na výšku.

Geogebra 3D

 1. Zostrojte guľu so stredom v počiatku súradnicovej sústavy. Posuvníkom meňte jej polomer. Viď ukážka.
 2. Zostrojte kužeľ tak, aby výška kužeľa splývala s osou z. Posuvníky budú určovať veľkosť podstavy kužeľa a výšky kužeľa. Na ukážke je naanimovaná len zmena výšky.  Viď ukážka.
 3. Zostrojte pravidelný štvorboký ihlan tak, aby posuvník menil veľkosť uhla, ktorý zviera bočná hrana s podstavou. Viď ukážka.