V posledných dvoch ročníkoch štúdia žiaci študujú voliteľné predmety podľa vlastného záujmu, ktoré si vyberú zo zoznamu.

Žiaci II. A, II. B, II. C, II. D si vyberú 3 predmety. Žiaci III. E si vyberú 2 predmety.

Žiaci III. A, III. B, III. C, III. D si vyberú 3 štvorhodinové predmety a 1 dvojhodinový.

Žiaci II. A, II. B, II. C, II. D a III. E absolvujú testovanie profesijnej orientácie - kariérne poradenstvo s odborníkmi z CPPPaP v Martine v priebehu decembra.

Do konca 1. polroka sa uskutočnia informačné stretnutia vedenia školy so žiakmi. Do konca 1. polroka sa uskutoční informačné stretnutie vedenia školy s rodičmi žiakov 2. ročníka a III. E.

Záväznú prihlášku dostanú žiaci od triednych učiteľov v januári. Odovzdajú ju do 7. februára 2020.

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky z jednotlivých predmetov:

http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/

Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii v riaditeľni na vyžiadanie.

Viac informácií nájdete aj v ponukových listoch jednotlivých predmetov na nástenke pri učebni č. 15.

S otázkami sa obráťte na vedenie školy.