Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 20191106 145554741

V záverečných dvoch ročníkoch štúdia žiaci GVPT Martin študujú voliteľné predmety podľa vlastného záujmu, ktoré si vyberú zo zoznamu:

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasných tried II. A, B, C, D

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasných tried III. A, B, C, D

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasnej triedy III. E

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasnej triedy IV. E

 

Anotácie voliteľných predmetov, ktoré sa študujú v 3. ročníku štvorročného a v 4. ročníku bilingválneho štúdia:

cvičenia_z_matematiky_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

ekonomika_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

informatika_a_výpočtová_technika_v_3._ročníku_štvorročného_a_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

informatika_v_prírodných_vedách_v_3._ročníku_štvorročného_a_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

konverzácia_v_anglickom_jazyku_v_3._roč._štvorročného_štúdia

konverzácia_v_nemeckom_jazyku_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

konverzácia_v_ruskom_jazyku_v_3._ročníku_štvorročného_štúdia

konverzácia_v_španielskom_jazyku_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_biológie_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_dejepisu_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_fyziky_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_geografie_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_chémie_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_matematiky_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_zo_SJL_v_3._ročníku_štvorročného_štúdia

 

Anotácie voliteľných predmetov, ktoré sa študujú v 4. ročníku štvorročného a v 5. ročníku bilingválneho štúdia:

ekonomika_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

informatika_a_výpočtová_technika_v_4._ročníku_štvorročného_a_5._ročníku_bilingválneho_štúdia + cvičenia_z_informatiky

konverzácia_v_anglickom_jazyku_v_4._roč._štvorročného_štúdia

konverzácia_v_nemeckom_jazyku_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

konverzácia_v_ruskom_jazyku_v_4._ročníku_štvorročného_štúdia

konverzácia_v_španielskom_jazyku_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

psychológia_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_biológie_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_dejepisu_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_estetiky_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_fyziky_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_geografie_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_chémie_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_matematiky_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_anglického_jazyka_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

cvičenia_z_fyziky_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

cvičenia_z_chémie_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

cvičenia_z_matematiky_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_zo_slovenského_jazyka_v_4._ročníku_štvorročného_štúdia

 

Voliteľné predmety budú klasifikované. Predmet sa otvorí v prípade, že záujem prejaví minimálne 12 žiakov.

Pre žiakov II. A, II. B, II. C, II. D a III. E pripravujeme testovanie profesijnej orientácie – kariérne poradenstvo s odborníkmi z CPPPaP v Martine pre jednotlivé triedy začiatkom marca. Do 15. marca 2021 sa bude prostredníctvom EduPage záväzne prihlasovať na voliteľné predmety pre školský rok 2021/2022.

Od 20. januára do 5. februára 2021 bude spustené pre žiakov III. A, III. B, III. C, III. D a IV. E prostredníctvom EduPage záväzné prihlasovanie na voliteľné predmety pre školský rok 2021/2022. 

Jedným z cieľov voliteľných predmetov je pripraviť žiakov na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky z jednotlivých predmetov: http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/

Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii v riaditeľni. Na vyžiadanie ich pošle záujemcovi e-mailom riaditeľka školy Mgr. Darina Súderová (office@gymmt.sk).

 

Konzultácie k obsahu jednotlivých voliteľných predmetov poskytnú vedúci predmetových komisií (kontaktovať cez EduPage):

PaedDr. J. Beňuška, PhD.: seminár z fyziky, cvičenia z fyziky/aplikovaná fyzika

PaedDr. M. Čillová: konverzácia v ANJ; seminár z ANJ v 5. roč. biling. štúdia

Mgr. V. Damková: konverzácia v druhom cudzom jazyku (ruský, nemecký, španielsky jazyk)

RNDr. A. Karkušová: informatika a výpočtová technika, informatika v prírodných vedách a matematike, cvičenia z informatiky

Mgr. J. Klimentová: seminár z matematiky, cvičenia z matematiky

Mgr. B. Kocholová: seminár zo slovenského jazyka a literatúry, seminár zo slovenského jazyka, seminár z estetiky

Ing. T. Rudzanová: seminár z chémie, cvičenia z chémie, seminár z biológie, cvičenia z biológie

PaedDr. P. Stach: spoločenskovedný seminár, ekonomika, psychológia

RNDr. D. Šimová: seminár z geografie

Mgr. E. Šimová: seminár z dejepisu

 

Na otázky odpovie vedenie školy (office@gymmt.sk).

 

Konzultácie poskytuje kariérna poradkyňa Mgr. Denisa Uherová aj online formou (https://vychovna-poradkyna4.webnode.sk/, kontaktovať cez EduPage alebo denisa.uherova@gymmt.sk).

 

Je možné konzultovať aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martin:

https://www.cpppapmartin.sk/kontak.html