V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Gymnáziu V. Paulinyho - Tótha v Martine, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 3, že v stredných školách  radu školy tvoria

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

c) traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,

d) jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a

e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Záujem kandidovať do rady školy je potrebné písomne  doručiť do kancelárie riaditeľky školy najneskôr v termíne do 30. 4. 2016.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 16. 5. 2016. 

Voľby členov rady školy za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 11. 5. 2016. 

Voľbu zástupcu žiakov zrealizuje žiacka školská rada dňa 11. 5. 2016.

 

Volebná komisia:

PaedDr. Nataša Galková

RNDr. Dagmar Šimová

PaedDr. Magdaléna Čillová

                                                                                  Mgr. Darina Súderová

                                                                                   riaditeľka školy