Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu V. Paulinyho – Tótha v Martine

Na základe Výzvy na voľbu členov Rady školy pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha, Malá hora 3, Martin vydaného Žilinským samosprávnym krajom – odbor školstva a športu pod číslom 2377/2012/OŠaŠ-162 zo dňa 9. 5. 2012 zvolal riaditeľ školy ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu Viliama Pauilinyho – Tótha v Martine na 31. 5. 2012 o 15. 30 hodine v klubovni školy.

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Ing. Alexander Lilge

  1. 1.Zasadnutie otvoril Ing. Marián Štefko, riaditeľ školy. Privítalpredstavil členov rady školy a oboznámil ich s výsledkami volieb.

Zvolení členovia do rady školy:

za pedagogických pracovníkov: PaedDr. Nataša Galková a Mgr. Denisa Uherová,

za nepedagogických zamestnancov: Peter Maťha,

za študentov: Andrej Kuruc delegovaný žiackou školskou radou,

za rodičov:

Ing. Beáta Mazáčová /2. F/, RNDr. Milan Nemček /1. F/, Ingrid Zigová /4. F/,

delegovaní zástupcovia do rady školy za zriaďovateľa - Žilinský samosprávny kraj:
Ing. Alexander Lilge, Ing. Stanislav Ulaher, Štefánia Nemčáková, Darina Bugáňová.

  1. 2.Ing. Marián Štefko zoznámil prítomnýchvyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorá bola novelizovaná vyhláškou 230/2009 Z. z.
  1. 3.Prítomní členovia Rady školy sa dohodli, že voľba predsedu, podpredsedutajomníka bude verejná.

Za predsedu bola zvolená PaedDr. Nataša Galková  

Za                   9, proti           0, zdržal sa      1

Za podpredsedu bola zvolená Ing. Beáta Mazáčová

Za                   9, proti           0, zdržal sa      1

Za tajomníka bola zvolená Mgr. Denisa Uherová

Za                   9, proti           0, zdržal sa      1

  1. 4.PaedDr. Nataša Galková informovalastretnutí na Ministerstve školstva vo veci šesťročného gymnaziálneho štúdia.
  2. 5.Ing. Štefko informovalaktuálnych činnostiach na škole

        prijímacie skúšky,

        maturitné skúšky,

        o zlej finančnej situácii,

        o nutnosti prepustiť 4 učiteľov z dôvodu zníženia počtu tried.

PaedDr. Nataša Galková poďakovala za dôveru.

Členovia Rady školy sa dohodli, že prednostná komunikácia bude pomocou e- mailu.

V Martine 31. 05. 2012         

Zapísal: Ing. Marián Štefko                                                  PaedDr. Nataša Galková

                                                                                              predsedkyňa Rady školy