Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Majka, koho napadlo vôbec ísť do projektu EKO KLIMAX?

Projekt EKO KLIMAX sa dá chápať ako projekt „Modré školy“ a po návšteve Nórska ako „Modro-zelené školy“  Je to projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je vytvorenie adaptačných opatrení t.j.    využitie dažďovej vody v podmienkach školy / modrá / a zároveň, aby  dažďová voda bola využitá na existenciu zelene v interiéri  a exteriéri  školy /zelená/.

Erika, ako si sa dostala spolu s Tomášom Čreveňom do Nórska a čo bolo hlavným poslaním/náplňou tejto návštevy? 

Naša škola dostala ponuku od Úradu vlády SR na účasť na tejto študijnej ceste. Ponuku dostala na základe získania grantu od Nórskych fondov pre projekt, ktorý zastrešuje naša pani profesorka PaedDr. Mária Šimonová. Cieľom tohto projektu je vybudovanie dažďovej záhradky, záhradného jazierka a systému na zachytávanie a využívanie dažďovej vody pre technické účely našej školy. Hlavnou náplňou tejto študijnej cesty bolo odprezentovanie nášho projektu špecialistom na vodné zdroje a civilnú ochranu v Nórsku.

Študenti z Gymnázia V.Paulinyho Tótha v Martine sa zapojili do projektu „Modré školy“.Výsledkom ich snaženia bolo získanie finančných prostriedkov na realizáciu projektu, ale aj návšteva Nórska, ktorú realizoval Úrad vlády SR. Prišiel deň D , keď dvaja študenti so svojim pedagógom odcestovali do Osla, aby na Nórskom úrade vodných zdrojov a energetiky /NVE/ prezentovali svoj projekt.

Projekt Eko klimax je v štádiu realizácie. Pozrite sa na budovanie oddychovej zóny a efektívne využívanie dažďovej vody na GVPT v praxi. Výsadba vzácnych drevín a budovanie náučného chodníka je len zlomok toho, čo sa v rámci projektu chystá. Realizácia tohto projektu je veľmi náročná. Jej autorke a vedúcej projektu p.prof. Márii Šimonovej veru niet čo závidieť.

logoekoklimax

Naša škola v tomto školskom roku organizuje projekt Eko-klimax 2014, ktorý je financovaný z nórskych fondov - v rámci programu "Prispôsobenie sa zmene klímy". Jedným z cieľov projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti klimatických zmien. Prvá akcia v rámci projektu sa uskutočnila 27.11.2014. Je ňou školská konferencia na tému "Zmeny klímy a ich dôsledky". Vystúpili na nej pozvaní odborníci-ekológovia, ako aj naši žiaci s vlastnými prezentáciami.

logoekoklimax

„Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway 

Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic 

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Projekt Ekoklimax 2014 je financovaný Finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru /FM EHP vo výške 22 043 EUR / v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha,  výzva ACC03

Špecifikácia projektu

Výchovno-vzdelávacia oblasť

Vo výchovnej oblasti chceme u našich žiakov rozvíjať pocit zodpovednosti, viesť ich k tomu, aby sa naučili ekologicky cítiť i ekologicky myslieť. Mali by chápať dôsledky ľudskej aktivity na krajinu a zoznámiť sa s činnosťou ekologických organizácií.

Adaptačné opatrenia v areáli školy

Cieľom je realizácia adaptačných opatrení:

  • zachytávanie dažďovej vody zo strechy, jej odvádzanie do jazierka a vsakov,
  • vytvorenie dažďovej záhrady vo vstupnom areáli školy,
  • vytvorenie jazierka,
  • výsadba rastlín a vytvorenie náučného chodníka,
  • Využitie dažďovej vody na polievanie kvetov v budove školy.

Šírenie osvety na zvýšenie povedomia o zmene klímy

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, umeleckých súťaží, vzdelávacích aktivít po náučnom chodníku pre žiakov školy i základných škôl informovať a angažovať žiakov, verejnosť o potrebe zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

Viac informácií o grantoch EHP sa dozviete na: http://www.eeagrants.sk/

Podkategórie