Projektové vyučovanie v 3. ročníku 10

https://photos.app.goo.gl/sHmFQsDgumiPbJxW8

V tomto školskom roku sa nám podarilo zrealizovať projektové vyučovanie, ktoré absolvovali tretiaci. Ešte ako druháci si naplánovali témy medzipredmetových projektov. V 3. ročníku pod vedením vyučujúcich počas projektových dní pracovali v šestnástich tímoch a každý tím spracoval tému, ktorá sa týkala dvoch vyučovacích predmetov. Úsilie študentov bolo zavŕšené prezentáciou projektov žiakom 1. a 2. ročníka v marci 2022 a tretiacke výstupy mali podobu prezentácií, experimentov, ale aj učebných pomôcok. Podujatie bolo inšpiratívne a vzájomné prepojenie vyučovacích predmetov dokazujú nasledujúce anotácie projektov.

 

Téma 1: Ja som ja

Vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, biológia

Autori: Bianka Bulejová, III. E, Charlotte Vangoríková, III. E, Kristína Bencúrová, III. E, Kristína Sadilová, III. E, Tamara Rajčanová, III. E, Tamara Novotová, III. E, Simon Kolláti, III. B, Christián Temešinko, III. B 

Konzultantky: Mgr. Denisa Uherová, Mgr. Zuzana Hrušková 

 

V našom projekte sme rozpracovali z hľadiska biológie a slovenského jazyka a literatúry problematiku ľudského mozgu, mysle a ich vplyv na naše správanie a konanie. Zamerali sme  sa taktiež na pocity, prežívanie a s tým spojené i slovesné umenie. V praktickej časti sme si skúsili, ako efektívne trénovať a optimalizovať myseľ, zrýchliť čítanie, zlepšiť si pamäť, a to všetko zábavným a pôsobivým štýlom. Odhaľovali sme vedecky založené postupy a techniky.

 

Téma 2: Objavovanie vesmíru

Vyučovacie predmety: fyzika, geografia

Autori: Peter Jurík, III. B, Ľubomír Kacvinský, III. B, Kristián Kameniar, III. A, Radovan Krivka, III. A, Tomáš Kusenda, III. A, Radoslav Majtáň, III. A

Konzultanti: RNDr. Daniela Špigúthová, PhD., Mgr. Sven Orieščik

 

Projekt prepája poznatky planetárnej geografie a astrofyziky. Sú tu zhrnuté Keplerove zákony s vysvetlením ich konkrétnych príkladov. Mesiac ako prirodzená družica Zeme má vplyv na slapové javy. Práca obsahuje najdôležitejšie etapy výskumu vesmíru a používania umelých družíc. Súčasťou projektovej práce bolo spracovanie kvízu k problematike objavovania vesmíru.

 

Téma 3: Symboly živého sveta v literatúre a mytológii (Alebo je to naopak?)

Vyučovacie predmety: biológia, slovenský jazyk a literatúra

Autorky: Tatiana Tvarožná, III. B, Nela Salíniová, III. B, Alexandra Makeľová, III. B, Zuzana Roľková, III. B, Viktória Foldynová, III. B, Katarína Karabelová, III. B, Marta Veselková, III. B

Konzultantky: Mgr. Jana Tavelová, Mgr. Blažena Kocholová

Symboly živého sveta v literatúre a mytológii (Alebo je to naopak?)

Hlavným cieľom nášho projektu bolo poukázať na prepojenie symbolov so živým svetom.  Prečo práve so živým svetom? Pretože sme chceli zistiť a následne priblížiť študentom, prečo naši predkovia využívali najmä živočíchy, rastliny či časti ľudského tela ako zdroj poznania či prirovnávania. Dospeli sme k záveru, že tieto prirovnania pochádzali z bežného života, na základe určitých znakov a vlastností živého sveta. Projekt sme prezentovali pomocou „nástenky“, ktorú sme obohatili o nami vytvorené makety, aby sme zaujali poslucháčov. Na záver sme projekt ukončili príjemnou diskusiou.

 

Téma 4: Drogy a ľudia

Vyučovacie predmety: chémia, občianska náuka

Autorky: Lucia Ťapušíková, III.A, Estera Malachovská, III.A, Paulína Pačajová, III.C, Lucia Jamborová, III.C

Konzultantky: Ing. Bc. Tatiana Kostolníková, Mgr. Blažena Kocholová

 

Náš projekt bol realizovaný s cieľom upozorniť, ako negatívne ovplyvňujú drogy organizmus človeka. Počas prípravy projektu sme vyhľadávali a prepájali teoretické informácie a informácie z reálneho života. Zamerali sme sa na vysvetlenie chemického zloženia drog a ich vplyvu na psychiku človeka. V našom projekte sme analyzovali aj dotazník, ktorý sa sústredil na dostupnosť a skúsenosti študentov GVPT s drogami. V prezentácii sme použili autentické, verejne dostupné videá Slaytiiny a Maja Semana. Študentom sme poskytli praktické rady a linky pomoci, ktoré sme im preposlali cez aplikáciu Edupage. Náš projekt je varovaním pred nebezpečným vplyvom drog, poukazuje, aké fatálne následky majú drogy na organizmus a psychiku človeka a ako rúcajú sociálne väzby.

 

Téma 5: Ženské práva v rôznych častiach sveta

Vyučovacie predmety: občianska náuka, geografia

Autori: Katarína Chlepková, III. C, Barbora Záborská, III. C, Slávka Šeligová, III. C, Sabina Drengubiaková, III. C, Matej Marček, III. C, Barbora Kacvinská, III. B, Samuel Gucký, III. B

Konzultantky: Mgr. Anna Bartošová, Mgr. Barbora Fojtíková

 

Projekt je zameraný na analýzu práv žien a ich rozbor v jednotlivých oblastiach ako politika či celkové postavenie v spoločnosti. Objasníme si aj právo samotné a jeho odvetvia. Povieme si, aké právo majú ženy u nás na Slovensku a v iných častiach sveta. Taktiež budeme hovoriť o tom, ako to vnímajú ženy v rôznych náboženstvách. Chceme diskutovať o diskriminácii, násilí, ponižovaní, hodnote ľudských životov, znásilňovaní a možných alternatívach. Cieľom práce je oboznámiť a poukázať na rozdielnosť žien v porovnaní s mužmi, na obmedzené práva a  prehliadajúce sa problémy v rôznych kútoch sveta, hovoriť o tom a analyzovať to.

 

Téma 6: Vývoj medicíny od staroveku po súčasnosť

Vyučovacie predmety: biológia, dejepis

Autori: Marián Murček III. B, Sebastián Štekláč III. B, Laura Liptákova III. B, Monika Majerčíková III. B, Katarína Čepanová III. B, Viktória Poliaková III. A, Nina Čarnoká III. B

Konzultanti: Mgr. Lucia Smižiková, PaedDr. Pavol Stach

 

Cieľom projektu bolo poukázať na vývoj medicíny v priebehu jednotlivých historických období. Projekt sa zaoberal vedeckými i nevedeckými poznatkami od histórie až po súčasnosť. Zaoberal sa objavmi z celého sveta. Keďže sme sa snažili byť odlišní, nechceli sme použiť prezentáciu ako hlavný výstup projektu, ale urobili sme to prostredníctvom malej poučnej knihy, ktorej účelom je fascinovať a poukázať na historické objavy prehľadným a pre každého porozumiteľným spôsobom.

 

Téma 7: Integrácia hendikepovaných ľudí do spoločnosti

Vyučovacie predmety: občianska náuka, biológia

Autori: Janka Benčíková, III. A, Lukáš Lettrich, III. A, Peter Mikušiak, III. A, Nikol Somíková, III. A, Daniela Zacharová, III. A, Katarína Kyselicová, III. E, Lucia Erteľová, III. E

Konzultantky: Mgr. Anna Bartošová, Mgr. Jana Tavelová

 

Projekt je zameraný na analýzu zdravotných postihnutí, ktorými ľudia spoločnosti trpia. V práci stručne rozdelíme tieto postihnutia na druhy z biologickej stránky a zaradíme k nim konkrétne choroby. Zo stránky sociálnej opíšeme ako sa ľudia trpiaci týmito hendikepmi zaraďujú do spoločnosti a aké sú ich možnosti. Predstavíme inšpirujúce príbehy ľudí, ktorí aj napriek svojim znevýhodneniam dosiahli výnimočné veci a tak dokazujú, že aj so zdravotným postihnutím je možné žiť v spoločnosti normálny život a stať sa úspešnými. Venovať sa budeme aj paraolympijským hrám, ktoré sú taktiež dôkazom integrácie sa hendikepovaných. Tému uzavrieme pohľadom na aktuálnu situáciu so začleňovaním sa ľudí s postihnutím do spoločnosti z právneho hľadiska.

 

Téma 8: Ako štatistika ovplyvňuje verejnú mienku

Vyučovacie predmety: matematika, informatika

Autori: Michal Rado, III. E, Marek Čapliar, III. E, Martin Muňko, III. E, Jakub Mikula, III. E, Matúš Bujňák, III. E, Kristián Švrlo, III. E,  Matej Ondruš, III. E

Konzultanti: Mgr. Mária Čamborová, Mgr. Tomáš Dudík

 

Našou hlavnou myšlienkou projektu bolo vysvetliť študentom, ako štatistiky ovplyvňujú verejnú mienku. Vysvetlili sme, prečo sú štatistiky dôležité. Snažili sme sa poukázať na čo najviac spôsobov, ako nás štatistiky klamú. Spomenuli sme aj rozdiely medzi štátnou a súkromnou štatistikou. Ako spoločnosti vytvárajú štatistiku, aby im vyhovovali. V závere sme predstavili a vysvetlili jeden z paradoxov v štatistike. Hlavným cieľom nášho projektu bolo rozšíriť obzory študentov ohľadom zneužívania štatistík na ovplyvňovanie verejnej mienky. V súčasnosti sú štatistiky veľmi zneužívané na ovplyvnenie voličov, zvýšenie predaja produktov a zvýšenie profitu. Preto si myslíme, že študenti a mladí ľudia musia byť oboznámení s touto problematikou.

 

Téma 9: Ľudské práva v priebehu dejín

Vyučovacie predmety: občianska náuka, dejepis

Autori: Tereza Boďová, III. A,  Nicol Vrtiaková, III. A, Nina Šnírovská, III. A, Šimon Frátrik, III. B, Timotej Doležal, III. B

Konzultanti: Mgr. Denisa Lublinská, PaedDr. Pavol Stach

 

Cieľom nášho školského projektu bolo poukázať na rozdiely v oblasti ľudských práv v minulosti a v súčasnosti. Charakterizovali sme generácie ľudských práv, oblasti, ktorými sa zaoberajú a dokumenty, ktoré ich zastrešujú. Okrem toho sme vyzdvihli najdôležitejšie dokumenty, ktoré sa venujú ľudským právam,  panovníkom, ktorí sa o ne pričinili, a ich uplatnenie v dnešnej dobe. Na záver sme si pre divákov pripravili výsledky dotazníka, v ktorom sme zisťovali záujem študentov o ľudské práva a slobody.

 

Téma 10: Historický vývoj hnutia LGBT a hnutí proti rasizmu SR

Vyučovacie predmety: občianska náuka, anglický jazyk

Autori: Janka Kontošová, III. C, Diana Suchá, III. C, Emma Parišková, III. C, Marek Karlík, III. A, Jakub Šišlák, III. C, Miroslav Pacela, III. C

Konzultanti: Mgr. Denisa Lublinská, Mgr. Jana Pavlíková

 

V našom projekte sme sa zamerali na historický vývoj hnutia LGBTQ+ a hnutí proti rasizmu na Slovensku. Riešili sme problematiku tohto hnutia v minulosti aj súčasnosti, akým spôsobom boli ľudia trestaní za ich sexualitu, ako sa práva homosexuálov líšia v rôznych častiach sveta a ako sú títo ľudia vnímaní v jednotlivých náboženstvách. Na projektovom vyučovaní sme pripravovali výstup na túto tému. Realizovali sme ho formou dotazníka a následne pomocou štatistiky z odpovedí spolužiakov a niektorých vyučujúcich. Dotazník súvisel s LGBTQ+ komunitou. Uvedenú tému sme konzultovali s našou školskou psychologičkou, ktorá nám podrobnejšie priblížila riešenia tejto situácie a charakter terapeutickej pomoci. Naše zistenia sme spracovali do spoločnej prezentácie, ktorú sme predstavili počas projektového dňa.

 

Téma 11: Čo skutočne (s)potrebuješ

Vyučovacie predmety: energia/fyzika, informatika

Autori: Diana Bujňáková, III. A, Dávid Čierny, III. A, Šimon Kríž, III. E, Terézia Maťková, III. A, Zuzana Nogová, III. C, Eva Oľhová, III. C, Michael Ruman, III. E, Andrea Šmidová, III. C

Konzultantky: RNDr. Janka Beňušková, RNDr. Alica Karkušová

 

Motiváciou zapojiť sa do tohto projektu každého z nás je, že nás zaujíma ekológia a chceme, aby študenti vedeli viac o tom, čo za predmet držia neustále v rukách vo svojom voľnom čase, prípadne oboznámiť ich s tým, na čo si majú dávať pozor pri jeho používaní. V našom projekte sa zameriavame na elektronické zariadenie, ktoré nám v mnohých prípadoch pomáha, ale oberá nás o čas. Je to mobilný telefón, ktorý rozoberáme z rôznych strán. Určite každý z nás používa toto zariadenie, a preto nie je na škodu vedieť o ňom niečo viac. Organizujeme zber elektroodpadu v našej škole. Na každom poschodí sa nachádza škatuľa s názvom Elektroodpad a do nej študenti môžu hodiť materiál, ktorý je doma odložený a už neplní svoju funkciu. Cieľom zberu elektroodpadu je eliminovať množstvo nepotrebného elektroodpadu v našich domácnostiach.  Riešime problematiku ťažby kovov, zneužívania ľudskej práce a trápi nás environmentálny dopad ťažby nerastných surovín. Ďalej sa zaoberáme  tým, aký vplyv má používanie mobilného telefónu na zdravie človeka a ako si budujeme závislosť od jeho častého používania. Skúmame, ako fungujú dátové centrá, čo sú to čipy, mikročipy a ako ten náš mobilný telefón, ktorý používame dennodenne, funguje. Zároveň analyzujeme, z akých častí sa skladá a aké kovy sa nachádzajú v určitých častiach telefónu. Cieľom celého nášho projektu je sprostredkovať informácie a mnoho zaujímavostí o  danej problematike. Mobily sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Viete si predstaviť život bez nich?

 

Téma 12: História športov v španielsky hovoriacich krajinách

Vyučovacie predmety: telesná a športová výchova, španielsky jazyk

Autori: Veronika Lanková, III. A, Alexandra Kozmová, III. A, Zuzana Klinerová, III. A, Lukáš Ruman, III. C

Konzultanti: Mgr. Martin Adamov, Mgr. Katarína Jatyová

 

Cieľom nášho projektu bolo informovať študentov gymnázia o športoch v španielsky hovoriacich krajinách. V práci sme sa zamerali na rôzne typy športov a mnohých športovcov. Hlavným prvkom nášho projektu bola prezentácia, no pre študentov sme mali pripravené aj aktivity zamerané na pohyb a edukatívnu hru, kde na konci mohli získať sladkú odmenu. Tento projekt nám umožnil rozšíriť znalosti v oblasti športov v iných krajinách.

 

Téma 13: História športov v nemecky hovoriacich krajinách

Vyučovacie predmety: telesná a športová výchova, nemecký jazyk

Autorky: Katarína Sumková, III. D, Kristína Vanková, III. D, Laura Jelšíková, III. D, Kamila Kršková, III. D, Marika Majáková, III. C, Ema Holigová, III. C

Konzultanti: Mgr. Martin Adamov, Mgr. Katarína Barbieriková

 

Cieľom nášho projektu bolo informovať študentov gymnázia o športoch v nemecky hovoriacich krajinách. V práci sme sa zamerali na rôzne typy športov a mnohých športovcov. Hlavným prvkom nášho projektu bola prezentácia, no pre študentov sme mali pripravené aj aktivity zamerané na pohyb a edukatívnu hru, kde na konci mohli získať sladkú odmenu. Tento projekt nám umožnil rozšíriť znalosti v oblasti športov v iných krajinách.

 

Téma 14: 3D tlač a fyzikálne experimenty

Vyučovacie predmety: fyzika, informatika

Autorky: Marie Bracke, III. E, Sophia Máčajová, III. E, Slávka Holubjaková, III. E, Karin Calíková, III. E, Nina Mária Reištetterová, III. E, Saskia Sémanová, III. E

Konzultanti: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.,  PaedDr. Tomáš Dudík

 

Cieľom projektu bolo vysvetliť študentom princíp, na akom fungujú rôzne optické ilúzie a experimenty, rovnako ako ich bližšie oboznámiť s procesom samotnej  3D tlače a tvorby modelov. Na výrobu experimentov a optických ilúzií sme použili 3D tlačiareň. Projekt, resp. prezentácia projektu pozostávala z niekoľkých častí, a to tvorba modelov a programy na to určené, proces tlače a samotné ilúzie a experimenty, ktoré sme si zvolili. Počas týchto experimentov sme využívali vedomosti už nadobudnuté, ale aj tie, ktoré sme získali počas prípravy projektu. Išlo napríklad o barycentrum, odstredivú silu, napätie, tlak, priemet a prierez, vlnenie zvuku a pod.

 

Téma 15: Krvný tlak

Vyučovacie predmety: biológia, fyzika

Autori:  Branislav Bihari, III. D, Alexandra Čičmancová, III. D, Martin Jaroš, III. D, Lukáš Kuhajdík, III. D, Kristína Pavličková, III. D, Tomáš Peiger, III. D, Slavomír Šuch, III. D

Konzultantky: Mgr. Lucia Smižiková, RNDr. Janka Beňušková

 

Cieľom nášho projektu bolo predstaviť študentom gymnázia vplyv rôznych  aktivít na náš krvný tlak. V práci sme sa zamerali najmä na rozdielne hodnoty krvného tlaku po daných aktivitách u každého z nás. Zamerali sme sa na problémy s tlakom a analyzovali sme faktory, ktoré ho môžu ovplyvniť. Z fyzikálneho hľadiska sme skúmali spojitosť medzi meraním krvného  tlaku. Skúmali sme to na pokuse s vodou a balónom. Namerali sme optimálny tlak u zdravého človeka a čo naň vplýva (obezita, staroba, nadmorská výška, teplota, tlak vzduchu).Súčasťou našej práce je prezentácia a taktiež praktická časť, ktorá zahŕňa meranie tlaku dvoma rôznymi tlakomermi u jedného z nás a jedného dobrovoľníka z publika. Tento projekt nám umožnil rozšíriť naše znalosti v oblasti krvného tlaku.

 

Téma 16: Geneticky modifikované organizmy

Vyučovacie predmety: chémia, biológia

Autori: Alžbeta Emma Böhmová, III. B, Daniel Donko, III. D, Patrik Hasaj, III. D, Jakub Kľuch, III. D, Hugo Miloslav Košťál, III. D, Tomáš Krcho, III. D, Alžbeta Lidíková, III. D

Konzultantky: Mgr. Lucia Brezniaková, Mgr. Zuzana Hrušková

 

Hlavnou myšlienkou nášho projektu bolo priblížiť študentom históriu, súčasnosť a budúcnosť genetiky. Aký je biologický základ genetiky? Existuje rozdiel medzi prirodzenou a umelou mutáciou? Aké sú pozitíva a negatíva genetickej modifikácie potravín? Je klonovanie zvierat eticky prijateľné? Je možné geneticky modifikovať aj človeka? A aké to má pre nás všetko následky? Na všetky tieto otázky prináša odpoveď náš projekt. Naším hlavným cieľom bolo poučiť a informovať študentov o tom, že kedysi niečo takéto bolo považované len za sci-fi. Dnes sa to stáva skutočnosťou a v budúcnosti môžu byť genetické modifikácie veľkou súčasťou nášho sveta, a preto je potrebné, aby mladí ľudia boli o tejto problematike informovaní.

 

Téma 17: Vitajte v Turci

Vyučovacie predmety: dejepis, geografia

Autori: Matej Digaňa, III. C, Filip Dubovec, III. C, Rastislav Rusnák, III. C, Jakub Sopóci, III. C, Andrea Školníková, III. C, Dominik Tretina, III. C

Konzultantky: Mgr. Andrea Končeková, Mgr. Katarína Kučmová

 

Cieľom nášho projektu bolo spoznávanie prírodných krás, miestnej kultúry a pamiatok regiónu Turiec prostredníctvom cykloturistiky a fotoaparátu. Ide o najideálnejšiu aktivitu, ktorá je nehlučná a šetrná k životnému prostrediu. Vysadli sme na bicykle, zobrali fotoaparát, mobily a vydali sa na výpravu. Dopredu sme si pripravili trasu – miesta našich zastávok v turčianskych obciach. Výsledkom práce nášho tímu sú vytvorené a spracované videá, zaujímavé fotografie, vedomostný kvíz, informačný panel o regióne s fotodokumentáciou, ktorá je umiestnená pred vstupom do geograficko-dejepisného areálu.  Všade tam, kde sme zavítali s dvojkolesovým kamarátom, sme sa kochali čarokrásnymi panorámami lesov, polí, lúk, dolín, potokov a nahliadli sme i do života turčianskych obcí. Vychutnávali sme čaro nášho krásneho regiónu Turiec.


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

27. - 31. 3. 2023 - exkurzia so zameraním na rozvoj prírodovednej gramotnosti - CERN, Švajčiarsko

29. 3. 2023 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých - beseda v klubovni (organizuje Mgr. D. Uherová)

3. 4. 2023 - organizujeme krajské kolo Dejepisnej olympiády

6. - 11. 4. 2023 - veľkonočné prázdniny

12. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (1. časť projektu Úradu vlády SR)

17. 4. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 3. štvrťroka

17. - 21. 4. 2023 - rovesnícke vzdelávanie pri príležitosti Dňa Zeme (RNDr. J. Beňušková)

25. 4. 2023 - súťaž Anglická pieseň (Mgr. A. Kolláriková)

29. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (2. časť projektu Úradu vlády SR)

2. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

4. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

9. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

11. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

15. 5. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 2. polroka IV. A, B, C, D, V. E

16. 5. 2023 - slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi

18. 5. 2023 - začiatok akademického týždňa

25. - 30. 5. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

1. 6. 2023 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

6. 6. 2023 - slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Paulinyho Turiec (Slovesná jar)

21. - 22. 6. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: -67,8

Pocitová teplota: -73,1

V čase: 24.03.2023 3:15:33

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?