matur ii

Ukončovanie výchovy a vzdelávania v stredných školách v školskom roku 2021/2022


Podľa § 72 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov výchova a vzdelávanie v stredných školách môže byť ukončené záverečnou skúškou, maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou. Ministerstvo školstva zabezpečovalo prípravné aktivity a vzájomnú  komunikáciu  v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl, zriaďovateľmi stredných škôl a zástupcami žiakov stredných škôl, smerujúce k prezenčnej forme ukončovania výchovy a vzdelávania v stredných školách v školskom roku 2021/2022.

V auguste 2021 ministerstvo školstva zrealizovalo prieskum situácie na stredných školách s dopadom dištančného vzdelávania na žiakov. V septembri a novembri 2021 prebehli online stretnutia ministerstva školstva prostredníctvom aplikácie MS Teams za účasti zriaďovateľov a riaditeľov stredných škôl. Predmetom stretnutia bola informácia o prípravách a zabezpečovaní prezenčnej formy maturitnej skúšky, vrátane externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy maturitnej skúšky, ústnu formu internej časti maturitnej skúšky nevynímajúc, avšak berúc v úvahu dištančné vzdelávanie počas pandémie COVID-19.

Ministerstvo školstva pre skvalitnenie prípravy žiakov na maturitné skúšky vyhlásilo v júni 2021 výzvu na rozvojový projekt LETNÁ ŠKOLA za účelom náhrady praktickej prípravy a praktického vyučovania v stredných odborných školách, v školách umeleckého priemyslu a v konzervatóriách; v septembri 2021 a v januári 2022 výzvu SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ zameranú na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania a prípravu žiakov na maturitné skúšky.

Dňa 10. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Ústrednej maturitnej komisie pre školský rok 2021/2022, ktorá schválila harmonogram maturitnej skúšky predložený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Časová dotácia pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sa predlžuje oproti minulým rokom o 15 minút na každý predmet.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2021/2022 bude konať

  • v riadnom termíne 15.3. – 18.3.2022,
  • v náhradnom termíne 5.4. – 8.4.2022,
  • v opravnom termíne 5.9. – 8.9.2022, alebo v riadnom termíne nasledujúceho šk. roka.

Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022, termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS. Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je september 2022, alebo február nasledujúceho šk. roka.

V prípade, že na opravný termín maturitnej skúšky bude prihlásený vysoký počet žiakov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určí rozhodnutím ministra dodatočný opravný termín do konca školského roka 2021/2022.

Harmonogram aj pokyny pre školských koordinátorov pre MATURITU 2022 sú zverejnené na webovom sídle NÚCEM https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita .

Na základe záverov zo zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie riaditelia stredných škôl tiež zabezpečia:

  • 14. marca 2022 vyplnenie dotazníkov s informáciou o počte žiakov maturitného ročníka, ktorí sa nezúčastnia maturitnej skúšky zo zdravotných alebo iných dôvodov, s cieľom optimálneho zabezpečenia podmienok pre náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v závislosti od počtu žiakov,
  • úpravu zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v súvislosti s dištančnou formou vyučovania,
  • epidemiologické opatrenia v školách počas konania maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022; v prípade ak na školách budú maturovať aj žiaci iných škôl je potrebné postupovať v zmysle opatrení pre hromadné podujatia,
  • za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia Covid-19 sa odporúča školám realizovať v čase konania EČ MS a PFIČ MS dištančné vzdelávanie pre žiakov ostatných ročníkov.

Zdroj: https://www.minedu.sk/maturita-2022-informacie/


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Vyberte váš jazyk

27. 3. 2023 - preventívne podujatie o škodlivých účinkoch tabakových výrobkov (organizuje Mgr. M. Adamov)

27. - 31. 3. 2023 - exkurzia so zameraním na rozvoj prírodovednej gramotnosti - CERN, Švajčiarsko

29. 3. 2023 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých - beseda v klubovni (organizuje Mgr. D. Uherová)

3. 4. 2023 - organizujeme krajské kolo Dejepisnej olympiády

6. - 11. 4. 2023 - veľkonočné prázdniny

12. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (1. časť projektu Úradu vlády SR)

17. 4. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 3. štvrťroka

17. - 21. 4. 2023 - rovesnícke vzdelávanie pri príležitosti Dňa Zeme (RNDr. J. Beňušková)

25. 4. 2023 - súťaž Anglická pieseň (Mgr. A. Kolláriková)

29. 4. 2023 - Mediálna gramotnosť (2. časť projektu Úradu vlády SR)

2. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

4. 5. 2023 - prvý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

9. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

11. 5. 2023 - druhý termín prijímacích skúšok na bilingválne štúdium - talentová skúška

15. 5. 2023 - zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 2. polroka IV. A, B, C, D, V. E

16. 5. 2023 - slávnostná akadémia - rozlúčka s maturantmi

18. 5. 2023 - začiatok akademického týždňa

25. - 30. 5. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

1. 6. 2023 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

6. 6. 2023 - slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Paulinyho Turiec (Slovesná jar)

21. - 22. 6. 2023 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL - IV. E

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 8,4

Pocitová teplota: 7,7

V čase: 24.03.2023 8:04:03

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
44

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?