Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Aktivita 3

https://photos.app.goo.gl/YJbqqK5CUyWuceLRA

Dňa 9. decembra 2021 sa v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho-Tótha v Martine konal workshop Zdravé názory ako podpora participácie, ktorý organizovala RMŽK v spolupráci s Informačným centrom mladých, n. o. Martin a Gymnáziom V. Paulinyho-Tótha v Martine. Cieľom bolo diskutovať so žiakmi o tom, aké sú dôležité názory na tému konštruktívnej diskusie, ako prejaviť svoje názory a pohľad na predmetnú vec. Kľúčové slová boli právo, dva pohľady na tému, argument, ku ktorým prebehla aktivita v dvoch skupinách žiakov. Počas diskusie žiaci spoločne prišli k záveru, aké dôležité je viesť dialóg na túto tému, všetko konzultovať a navzájom sa rešpektovať.

Aktivita 1

Aktivita 2

Dňa 10. decembra 2021 sa v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho-Tótha v Martine konal druhý workshop s názvom Zdravé názory ako podpora participácie, ktorý organizovala RMŽK v spolupráci s Informačným centrom mladých, n. o. Martin a Gymnáziom V. Paulinyho-Tótha v Martine. Workshop bol zameraný na uplatňovanie kritického myslenia v súvislosti s názormi na podporu participácie. Cieľom bolo diskutovať aj o tom, aká je dôležitá práca s informáciami – odhalenie možnej manipulácie a práca s pojmami: kritické myslenie a narábanie s informáciami, utváranie názorov a postojov a kontrola vlastného myslenia. Účastníci workshopu sa naučili odlíšiť pravdivé informácie od skreslených alebo nepravdivých a identifikovať, ktoré sú objektívne a overené. Získané poznatky môžu využiť v aktívnom prístupe k podpore participácie a účasti mladých ľudí na živote svojej obce.

workshop eko