Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

logoekoklimax

Projekt je financovaný Finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru /FM EHP vo výške 22 043 EUR / v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha,  výzva ACC03

 • Výchovno-vzdelávacia oblasť: Vo výchovnej oblasti chceme u našich žiakov rozvíjať pocit zodpovednosti, viesť ich k tomu, aby sa naučili ekologicky cítiť i ekologicky myslieť. Mali by chápať dôsledky ľudskej aktivity na krajinu a zoznámiť sa s činnosťou ekologických organizácií.
 • Adaptačné opatrenia v areáli školy:
  •  Hlavnou zložkou adaptačných opatrení bude zachytávanie dažďovej vody zo strechy
  •  vytvorenie dažďovej záhrady vo vstupnom areáli školy,
  • vytvorenie jazierka,
  •  výsadba rastlín a vytvorenie náučného chodníka.
  • budovy školy, ktorá bude slúžiť ako úžitková voda,
 •  Šírenie osvety na zvýšenie povedomia o zmene klímy.