Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Predstavujeme Vám jedno z najstarších gymnázií na Slovensku, držiteľa ochrannej známky Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, založené v roku 1867, jedno z prvých troch slovenských gymnázií. Od svojho vzniku zohráva významné miesto  medzi  strednými školami na Slovensku.

Počas existencie  školy jej brány opustilo približne 13 000 študentov. Naši absolventi tradične patria k dobre pripraveným na štúdium na VŠ a v silnej konkurencii dokážu  výborne obstáť. Úspešnosť prijatia na vysoké školy je 90 – 98 %.

V súčasnosti škola patrí medzi najväčšie gymnáziá na Slovensku. V školskom roku 2019/2020  máme 19 tried a v škole vyučuje 44 pedagógov.

Škola v rámci školského vzdelávacieho programu (ŠVP) poskytuje žiakom možnosť voliť si svoj individuálny profil výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia. Práve pre vysoký počet študentov je možné prispôsobiť voliteľné predmety individuálnym požiadavkám žiaka. Žiaci nie sú obmedzovaní vo výbere, v triede si každý kombinuje predmety sám. ŠVP je prispôsobený požiadavkám študentov.

Sme školou moderného typu, ktorej hlavnou prioritou je rozvíjať tvorivé myslenie našich žiakov, a tým ich pripravovať na riešenie rôznych životných situácií a úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.

 

Študijný odbor:

»   79 02 J 00 gymnázium 

Podmienky prijatia:

»   Žiaci robia prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.  Časť žiakov bude prijatá bez prijímacích skúšok na základe výsledkov Testovania 9. Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke školy -  www.gymmt.sk.

Dĺžka štúdia:

»   4 roky

Forma ukončenia štúdia:

»   maturitná skúška

 

Iné možnosti:

»   Vybavenie školy

Budova školy je po rozsiahlej rekonštrukcii, čo značne prispelo k zvýšeniu  kultúry školy. Moderné materiálno-technické vybavenie – interaktívne tabule, počítače, tablety a ďalšie zariadenia podporujúce moderné vyučovanie sa stali súčasťou vybavenia školy.

 

Jednotlivé predmety učíme v odborných učebniach a areáloch s modernými laboratóriami: v areáloch fyziky, biológie, chémie, cudzích jazykov, dejepisu, zemepisu, matematiky, informatiky, slovenského jazyka a školskej knižnice. Máme 2 telocvične, 2 posilňovne, gymnastické štúdio, Fitzónu, outdoorovú telocvičňu. Sprístupnený je prírodovedný náučný chodník, ktorý v rámci vyučovania biológie využívajú nielen naši žiaci.

V roku 1998 bola pri našej škole otvorená Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika, ktorá je prístupná nielen našim žiakom, ale aj širokej martinskej verejnosti. V priestoroch astronomickej pozorovateľne je aj vyhľadávané Centrum popularizácie fyziky.

Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, v škole je aj bufet a automat na teplé a studené nápoje.

»   Vyučovanie jazykov

Naši študenti  sa  učia 2 jazyky, môžu si vybrať z jazykov: anglický, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk.

Od roku 1990  v našej škole pôsobilo 18 anglicky hovoriacich  lektorov a 7 asistentov na vyučovanie nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka. V rámci výmenných programov sa naši  študenti  zúčastnili výmenných pobytov v Anglicku, Nemecku, Poľsku, Česku, Francúzsku a Rumunsku.

»   Aktivity a súťaže

Organizujeme okresné a krajské kolá rôznych študentských súťaží, v ktorých sa naši študenti umiestňujú na popredných miestach aj v celoštátnom a medzinárodnom meradle.

Odborné poznatky získavajú študenti i na vedeckých konferenciách, seminároch a predmetových exkurziách.

Bohatá je záujmová činnosť študentov v rôznych športových, prírodovedných či kultúrno-spoločenských krúžkoch.

Študenti organizujú v našej škole tradičné podujatia, napríklad študentský ples, pasovací večierok, vianočné trhy, športové súťaže a turnaje, prvý apríl, stavanie mája, rozlúčka s maturantmi. To všetko prispieva k typickej študentskej atmosfére v škole. Každoročne vítame množstvo návštevníkov počas Dňa otvorených dverí (20. decembra 2019).

 

V školskom roku 2020/2021 prijmeme  na 4-ročné štúdium 90 žiakov.