Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení rodičia, vážení priatelia našej školy,

            dovoľujeme si Vám oznámiť, že Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha je v zozname oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Zo zaplatených daní nám 2% môžu poukázať:

  • zamestnanci (do 30. apríla 2017)
  • podnikatelia – fyzické a právnické osoby (do 31. marca 2017).

Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní na rozvoj nášho gymnázia. Tlačivá si môžete stiahnuť z našej www stránky: /www.gymmt.sk/ alebo vyzdvihnúť na riaditeľstve školy. Podnikatelia – FO a PO uvádzajú prijímateľa 2% z daní priamo v daňovom priznaní. Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk.

            Finančné prostriedky, ktoré získame touto formou, sú pre nás jedinou možnosťou, ako realizovať   mnohé    školské    akcie   (súťaže triednych kolektívov „Sme  super“ a  „Naj študent“, odborné konferencie, telovýchovné a predmetové aktivity) a zabezpečovať učebné pomôcky. Financie používame v súlade s cieľmi nášho združenia a ich využitie zverejňujeme v Obchodnom vestníku, ako i na našej www stránke. V roku 2016 sme z 2% daní FO a PO získali 4 380,-  € a v predchádzajúcom roku  2015 ste nám poukázali 3 993,- €. Tie sme použili na zakúpenie učebných pomôcok, odbornej literatúry,  informatické súťaže a na ďalšie, vyššie spomínané aktivity. Našou snahou je  byť modernou školou v súlade s požiadavkami doby. Veríme, že sa nám tieto ciele podarí napĺňať aj s Vašou pomocou. Ďakujeme.

IČO: 31913661

Právna forma:  združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha

Sídlo: Malá hora 3, 036 01 Martin

                                                                      

                                                                           Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy

Vážení rodičia,

ďakujeme Vám, že ste Občianskemu združeniu Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha prispeli 2 % zo svojich daní. V roku 2016 sme z 2% daní získali 4380,- €. Použijeme ich v súlade s cieľmi OZ najmä na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovania.

Finančné prostriedky, ktoré sme z 2% získali v roku 2015 (3993,- €), sme použili na zakúpenie učebných pomôcok a odbornej literatúry pre informatiku, fyziku, astronómiu, projektora do učebne geografie a vytlačenie ročenky školy. Uhradili sme časť nákladov spojených s účasťou našich žiakov na medzinárodnej robotickej súťaži RoboRAVE v USA v Novom Mexiku. Finančne sme prispeli na vybetónovanie exteriérovej plochy pre vonkajšiu posilňovňu a pre aktívne trávenie voľných chvíľ sme žiakom zakúpili stolný tenis PRO CHAMPION. Časť finančných prostriedkov sme použili na fotodokumentáciu školy, ako aj na tradičné školské súťaže Najštudent a Sme super. Finančne sme podporili: konferenciu z informatiky, geografie, konferenciu POPinfo, konferenciu študentov v Čechách, športové popoludnie (organizovala trieda I. A), besedy a odborné exkurzie. Použitie finančných prostriedkov  pravidelne zverejňujeme v Obchodnom vestníku.

Budeme radi, ak nás podporíte aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Bez Vašej finančnej pomoci by sme ťažko mohli realizovať všetky vzdelávacie programy, súťaže, rozvoj a modernizáciu školy. Ďakujeme!

Číslo účtu: SK76 1111 0000 0066 0552 5018 (UniCredit Bank) 

IČO: 31913661                                                                                        

Mgr. Darina Súderová, riaditeľka GVPT

Špecifikácia použitia podielu z 2% daní získaných v roku 2014

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu
zaplatenej dane

Rozvoj školy, zabezpečenie učebných pomôcok

1591,79 €

Podpora školských akcií

775,39 €

Publikácie - ročenka školy, fotodokumentácia školy

 1673,45 €

Školské súťaže

156,54 €

 

 Špecifikácia použitia podielu z 2% daní získaných v roku 2013

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu
zaplatenej dane

Zabezpečenie učebných pomôcok

4 622,45 €

Podpora školských akcií

1 412,61 €

Publikácie - ročenka školy, fotodokumentácia školy

 317,75 €

Školské súťaže

239,00 €

Špecifikácia použitia podielu z 2% daní získaných v roku 2012

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu
zaplatenej dane

Zabezpečenie učebných pomôcok

5 404,25 €

Podpora školských akcií

138,10 €

Publikácie - ročenka školy, fotodokumentácia školy

 1 464,92 €

Školské súťaže

250,00 €

 Špecifikácia použitia podielu z 2% daní získaných v roku 2011

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu
zaplatenej dane

Zabezpečenie učebných pomôcok

2647,83 €

Rozvoj školy

391,82 €

Podpora školských akcií

 217,01 €

Publikácie - ročenka školy

1128,00 €

Školské súťaže

316,00 €

Zahraničné výmenné pobyty

475,82 €

Špecifikácia použitia podielu z 2% daní získaných v roku 2010

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu
zaplatenej dane

Zabezpečenie učebných pomôcok

3199,64 €

Rozvoj školy

968,80 €

Podpora školských akcií

 532,95

Publikácie - ročenka školy

1671,10 €

Školské súťaže

316,00 €

Zahraničné výmenné pobyty

173,46 €

Vážení rodičia, vážení priatelia našej školy,

            dovoľujeme si Vám oznámiť, že Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha je v zozname oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Zo zaplatených daní nám 2% môžu poukázať:

  • zamestnanci (do 30. apríla 2016)
  • podnikatelia –fyzické a právnické osoby (do 31. marca 2016).

Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní na rozvoj nášho gymnázia. Tlačivá (vyhlásenie o poukázaní 2% dane) si môžete stiahnuť z našej www stránky: /www.gymmt.sk/ alebo vyzdvihnúť na riaditeľstve školy. Podnikatelia – FO a PO uvádzajú prijímateľa 2% z daní priamo v daňovom priznaní. Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk.

Ďalšie články...