Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Spoločenskovedný predmet, ktorý poskytuje študentom prehľad národných a svetových dejín v náväznosti na ostatné spoločenskovedné predmety a obsahovo spĺňa požiadavky vzdelávacieho štandardu z dejepisu pre gymnáziá.
Tematické plány v jednotlivých ročníkoch vychádzajú z požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu.

Pri štvorročnom štúdiu sa vyučujú v 1.-3. ročníku 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne.

1. ročník:   Úvod do štúdia dejepisu, Pravek, Starovek, Začiatky novoveku

 • Regionálne dejiny
 • Historikova dielňa  
 • Fenomény antického sveta
 • Fenomény stredovekého sveta
 • Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline
 • Slovensko v stredoveku
 • Fenomény novovekého sveta
 • Habsburská monarchia v novoveku

2. ročník:   Novovek

 • Zrod modernej doby a nacionalizmus
 • Moderný slovenský národ
 • Slováci v Rakúsko – Uhorsku
 • Európska expanzia 1492 – 1914
 • Od koncertu veľmocí k prvej svetovej vojne

3. ročník:  Dejiny 20. storočia

 • Prvá svetová vojna
 • Slováci a vznik ČSR
 • Na ceste k 2. svetovej vojne
 • Konflikt ideológií
 • Premeny Československa
 • Integrácia Európy a vznik Slovenskej republiky
 • Globalizácia

Študenti využívajú okrem učebníc a dejepisných atlasov aj časopisy Historická revue a História, odbornú učebňu vybavenú informačno-komunikačnými technológiami a mapami. Súčasťou odbornej učebne je aj dejepisná knižnica.

Záujemcovia o prehlbovanie a rozširovanie poznatkov z histórie majú možnosť navštevovať SEMINÁR Z DEJEPISU:

-  v 3. ročníku štvorročného štúdia – 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne, so zameraním
na učivo, ktoré bolo v 1. a 2. ročníku preberané iba okrajovo alebo vôbec

- v 4. ročníku štvorročného štúdia – 4 hodiny týždenne/120 hodín ročne, so zameraním na opakovanie a systematizáciu učiva a prípravu na maturitnú skúšku

-  obsahovo dejepisný seminár vychádza z cieľových požiadaviek na vedomosti
a zručnosti maturantov z dejepisu. 

Každoročne sa študenti zapájajú a úspešne reprezentujú školu v súťažiach s historickou
tematikou. Sú to napr. súťaže:   

 • celoslovenská súťaž Otázniky histórie
 • Dejepisná olympiáda
 • SOČ z dejepisu
 • Mladý Slovák
 • školská dejepisná korešpondenčná súťaž

Organizujeme exkurzie pre žiakov, dejepisné konferencie, dokonca historický ples.  
Pri vyučovaní využívame aktuálnu ponuku expozícií martinských múzeí.
So Slovenským národným múzeom spolupracujeme aj na projekte Bádanie v múzeu.