Druhy potvrdení:

1. Rozhodnutie o prijatí (forma: úradný list)

Každý žiak po absolvovaní prijímacej skúšky na strednú školu dostane písomné vyjadrenie riaditeľky školy o prijatí (resp. o neprijatí).        

2. Potvrdenie o návšteve školy (forma: tlačivo)

Každý žiak v priebehu štúdia môže prísť na sekretariát školy požiadať o potvrdenie, že je jej študentom. Takéto tlačivo má škola vytvorené a akceptovať ho musia všetky organizácie.

3. Každý žiak môže požiadať školu o súhlas, že je jej žiakom, predložením  rôznych žiadostí, ktorých súčasťou je takéto tvrdenie (forma: rôzne tlačivá, ktoré nevydáva škola, napr. žiadanky). Žiak takéto tlačivá donesie k potvrdeniu už vypísané. Škola obsah takýchto tlačív nevypisuje za vás, ale potvrdzuje správnosť vami uvedených údajov.

 

Druhy dokumentov:

 1. Žiadosť

Žiak (rodič) môže z rôznych dôvodov žiadať vedenie školy o súhlas alebo vyjadrenie sa k osobným záležitostiam podaním písomnej žiadosti.  Žiadosť by mal vždy podpísať aj triedny učiteľ, ktorý svojím podpisom uvedenú skutočnosť berie na vedomie. Triedny učiteľ je tvorcom osobnej zložky žiaka.

 

2. Vysvedčenie

Polročné vysvedčenie (alebo Výpis klasifikácie) dostáva žiak ako doklad, ktorý potvrdzuje, že splnil  podmienky pre ďalšie vzdelávanie v druhom polroku školského roka.

Koncoročné vysvedčenie, dostáva žiak ako doklad, ktorý potvrdzuje úspešné ukončenie školského roka a zároveň je súhlasom, že žiak môže v štúdiu pokračovať vo vyššom ročníku. 

Maturitné vysvedčenie, dostane žiak osobne po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky a jeho prevzatie podpíše v maturitnom protokole. Maturitné vysvedčenie, je zároveň potvrdením o úspešnom ukončení celého stredoškolského štúdia.

VYSVEDČENIA SI STAROSTLIVO UCHOVAJTE! VYTVORTE SI Z NICH  OVERENÉ KÓPIE!

                  

 

ŽIADOSŤ O DUPLIKÁT VYSVEDČENIA

 1. Duplikát nahrádza stratený originál. Duplikát sa vytvára presne ako originál.
 1. Na základe vašej písomnej žiadosti sa v registratúre školy vyhľadá katalóg alebo protokol. Vytvorí sa opätovne vysvedčenie – duplikát.
 1. Po duplikát si musí žiadateľ osobne prísť. Musí podpísať jeho prevzatie. Len výnimočne a na základe notárskeho splnomocnenia duplikát vydáme do rúk splnomocnencovi.
 1.  Opis vysvedčenia sa vytvára výnimočne. Nemá podobu originálu, len obsahuje odpísané údaje, ktoré originál obsahuje.
 1. Žiadosť môžete poslať samostatne vytvorenú (ale s podrobnými údajmi), alebo môžete využiť formulár školy (nájdete na sekretariáte alebo stiahnete tu: Žiadosť o duplikát - na stiahnutie).

 

 

 

POZNÁMKY                     

Žiakom ste aj po maturitnej skúške, celý školský rok, t. j. do 31. augusta (ak neuzavriete pracovnú zmluvu).

Študentom vysokej školy ste až v novom školskom roku.

Štúdium ste ukončili dňom maturitnej skúšky alebo posledným dňom štúdia,  t. j. k 30. júnu.

Potvrdením o ukončení ročníka je koncoročné vysvedčenie.

Názvoslovie žiak patrí študujúcemu na dennom štúdiu, ktorý sa zo zákona musí vzdelávať.

Názvoslovie študent sa používa pri označení „dobrovoľného štúdia“ alebo vyššieho štúdia, keď môžete študovať, alebo aj pracovať.    

 

        

Vážení bývalí žiaci!

Všetky doklady dostali do rúk počas štúdia, aj doklad o ukončení štúdia.  Je veľmi dôležité, a prezieravé, aby ste si doklady starostlivo uchovali. Môžete si z nich vytvoriť kópie, ktoré musia byť úradne overené. Originály si nedajte vziať z rúk.  

Potvrdenie o návšteve školy bývalým žiakom nedávame.

 

Katalógy, protokoly sa odovzdávali štátnemu archívu, preto sa starší študenti musia so žiadosťou obrátiť len na archív (maturanti spred roka 1990):

MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči

pracovisko Archív Martin, Bystrička  155, 038 04 Bystrička

telefón: 043 4134 123

 

V dnešnej dobe sa často dožadujete potvrdenia práve z dôvodu, že vás k tomu vyzýva  Sociálna poisťovňa. Je nám ľúto, keď vás takto preháňame, no poisťovňa by mala brať do úvahy, že ukončenie štúdia dokladujeme celé roky maturitným vysvedčením, a práve pre jeho jedinečnosť predstavuje hodnovernejší doklad o štúdiu, ako je potvrdenie.     

 

 

V Martine 28. 2. 2022              Miriam Janečková, správkyňa registratúry GVPT

 

 

Žiadosť o duplikát - na stiahnutie.

powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Dostaň sa k nám !!!

Chcel by si  patriť medzi nás gymnazistov, ale nevieš či na to máš? Takto zisti!!! Nikdy to nebolo ľahšie!!! Stiahni si testy z minulých rokov a vyrieš ich v teple svojej detskej izby. Zistíš ako si na tom a zrazu si uvedomíš, že aj ty patríš k nám :o)

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

 • 23. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 24. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 27. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 28. 5. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • 30. 5. 2024- odovzdávanie maturitných vysvedčení
 • 04. 6. 2024- Paulinyho Turiec - slávnostné vyhlásenie výsledkov v rámci Slovesnej jari (10:00, klubovňa GVPT)
 • 19. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)
 • 20. 6. 2024- ústna forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, IV. E)

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 6,4

Pocitová teplota: 4,7

V čase: 02.04.2024 11:18:45

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?