zakladacia listina

Predstavujeme Vám jedno z najstarších gymnázií na Slovensku, držiteľa ochrannej známky Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, založené v roku 1867, jedno z prvých troch slovenských gymnázií. Od svojho vzniku zohráva významné miesto medzi strednými školami na Slovensku.

Počas existencie školy jej brány opustilo približne 14 000 študentov. Naši absolventi tradične patria k dobre pripraveným na štúdium na VŠ a v silnej konkurencii dokážu výborne obstáť.

V súčasnosti škola patrí medzi najväčšie gymnáziá na Slovensku. V školskom roku 2023/2024 máme 19 tried so 491 žiakmi a 45 pedagógmi.

untitled 42

Škola v rámci školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) poskytuje žiakom možnosť voliť si svoj individuálny profil výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia. Práve pre vysoký počet žiakov je možné prispôsobiť voliteľné predmety individuálnym požiadavkám Žiaci nie sú obmedzovaní vo výbere, v triede si každý kombinuje predmety sám. Ponúkame možnosť štúdia aj žiakom so ŠVVP formou školskej integrácie a individuálny prístup učiteľov a špeciálneho pedagóga.

untitled 46

Sme školou moderného typu, ktorej hlavnou prioritou je rozvíjať tvorivé myslenie našich žiakov, a tým ich pripravovať na riešenie rôznych životných situácií a úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Študijné odbory:

»    79 02 J gymnázium

Podmienky prijatia:

»   Žiaci absolvujú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Časť žiakov bude prijatá bez prijímacích skúšok na základe výsledkov Testovania 9. Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke školy https://gvpt.sk/sk/pr%C3%ADjmacie-sk%C3%BA%C5%A1ky/2037-kriteria-prijimania-na-studium-pre-skolsky-rok-2024-2025

 

Dĺžka štúdia:

»    4 roky

Forma ukončenia štúdia:

»    maturitná skúška

Charakteristika odboru a zamerania:

Absolvent štvorročného študijného odboru 7902 J 00 gymnázium po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného všeobecného vzdelania. Okrem úspešného začlenenia sa do systému ďalšieho vzdelávania je pripravený začleniť sa aj do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr.

Absolvent dokáže samostatne riešiť problémy. Svoje vedomosti a schopnosti vie tvorivo rozvíjať a chápe potrebu celoživotného vzdelávania. Absolvent je schopný komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v tíme. Dokáže sa aktívne zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie.

Absolvent je po úspešnom ukončení štúdia pripravený na ďalšie štúdium na akomkoľvek type vysokej školy, je schopný samostatne sa učiť a zvládať požiadavky vysokých škôl v rámci prijímacieho konania. Jazyková príprava mu umožňuje aj štúdium v zahraničí.

untitled 45

»    79 02 J 74 bilingválne gymnázium – vyučovací jazyk slovenský a anglický

Podmienky prijatia:

»      Uchádzači o štúdium absolvujú talentové skúšky:

test všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností (VSP a VJS). Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke školy https://gvpt.sk/sk/pr%C3%ADjmacie-sk%C3%BA%C5%A1ky/2037-kriteria-prijimania-na-studium-pre-skolsky-rok-2024-2025

Dĺžka štúdia:

»    5 rokov

Forma ukončenia štúdia:

»    maturitná skúška

Charakteristika odboru a zamerania:

Absolvent päťročného študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného všeobecného vzdelania s úrovňou anglického jazyka C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Okrem úspešného začlenenia sa do systému ďalšieho vzdelávania je pripravený začleniť sa aj do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr.

Absolvent dokáže samostatne riešiť problémy. Svoje vedomosti a schopnosti vie tvorivo rozvíjať a chápe potrebu celoživotného vzdelávania. Absolvent je schopný komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v tíme. Dokáže sa aktívne zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie.

Absolvent je po úspešnom ukončení štúdia pripravený na ďalšie štúdium na akomkoľvek type vysokej školy, je schopný samostatne sa učiť a zvládať požiadavky vysokých škôl v rámci prijímacieho konania. Jazyková príprava mu umožňuje aj štúdium v zahraničí.

Iné možnosti:

»    Vybavenie školy

Budova školy je rekonštruovaná, čo značne prispelo k zvýšeniu kultúry školy. Moderné materiálno-technické vybavenie – počítače, tablety, interaktívne tabule a ďalšie zariadenia podporujúce moderné vyučovanie sa stali súčasťou vybavenia školy.

Jednotlivé predmety učíme v odborných učebniach a areáloch s modernými laboratóriami: v areáloch fyziky, biológie, chémie, cudzích jazykov, dejepisu, zemepisu, matematiky, informatiky, slovenského jazyka a školskej knižnice. Máme 2 telocvične, posilňovňu, Fit-zónu, gymnastické štúdio, outdoorovú telocvičňu. Sprístupnený je prírodovedný náučný chodník.     

untitled 9

V roku 1998 bola pri našej škole otvorená Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika, ktorá je prístupná nielen našim žiakom, ale aj širokej martinskej verejnosti. V priestoroch astronomickej pozorovateľne je aj vyhľadávané Centrum popularizácie fyziky so širokou ponukou experimentov pre žiakov ZŠ a SŠ.

untitled 34

Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, v škole je aj bufet a automat na teplé a studené nápoje.

»    Vyučovanie jazykov

Naši žiaci sa učia 2 jazyky, môžu si vybrať: anglický, nemecký, ruský, španielsky jazyk.

V súčasnosti u nás vyučuje lektor anglického jazyka. V rámci výmenných programov a projektov Erasmus + sa naši žiaci zúčastnili výmenných pobytov v Anglicku, Nemecku, Poľsku, Česku, Francúzsku, Španielsku a Rumunsku.

»    Aktivity a súťaže

Organizujeme okresné a krajské kolá súťaží, v ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach aj v celoštátnom a medzinárodnom meradle.

Odborné poznatky získavajú žiaci i na vedeckých konferenciách, seminároch a predmetových exkurziách.

Bohatá je záujmová činnosť v rôznych športových, prírodovedných, jazykových či kultúrno-spoločenských krúžkoch.

Žiaci organizujú v našej škole tradičné podujatia, napríklad študentský ples, pasovací večierok, vianočné trhy, športové súťaže a turnaje, prvý apríl, stavanie mája, rozlúčka s maturantmi. To všetko prispieva k typickej študentskej atmosfére v škole. Každoročne vítame množstvo návštevníkov počasDňa otvorených dverí, v tomto školskom roku to bude 22. decembra 2023 https://gvpt.sk/sk/pr%C3%ADjmacie-sk%C3%BA%C5%A1ky/2219-den-otvorenych-dveri-2023


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 27,9

Pocitová teplota: 29,5

V čase: 18.07.2024 16:48:41

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?