V dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 sa v hlavnom meste Slovinska Ľjubľjane konala Medzinárodná súťaž EUSO 2018 (European Union Science Olympiad) pre študentov do 16 rokov. Táto informácia je pre našu školu GVPT Martin, mesto Martin a Žilinský samosprávny kraj podstatná, pretože členom tímu B za chémiu bol náš študent Tomáš Štefanov z II. B. Tomáš bol zároveň v tomto školskom roku vyhodnotený ako Najlepší študent GVPT Martin. Okrem tejto medzinárodnej súťaže sa zúčastnil aj robotickej súťaže RoboRAVE v Spojených štátoch amerických, odkiaľ priniesol náš tím bronzovú medailu.

1

Olympiáda EUSO je zameraná na prírodné vedy – chémiu, fyziku a biológiu. Delegáciu Slovenska na súťaži viedla doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá je aj národnou koordinátorkou tejto súťaže za Slovenskú republiku. Okrem nej sa ako mentori súťažných úloh zúčastnili aj RNDr. Erik Szabo, PhD., (za chémiu) z PriF UK a RNDr. Ľubomír Mucha (za fyziku) z Regionálneho centra mládeže v Košiciach.

Výber študentov sa uskutočnil na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach (z biológie, chémie a fyziky) v celoštátnom kole kategórie A. Tento rok Slovensko reprezentovali dva tímy, každý po troch študentoch.

Tímy súťažili počas dvoch dní, keď v obmedzenom čase (2 x 4 hod.) mali čo najlepšie vyriešiť zadaný problém. Obe súťažné úlohy boli tematicky zamerané na vinice a víno, ktoré je pre Slovinsko typickým artiklom. Fyzici v prvý deň pomocou fotometra merali transmitanciu a absorbanciu priložených vzoriek. Na základe svojich meraní určovali, z ktorých vinárskych oblastí Slovinska dané vzorky vín pochádzajú. Úlohou chemikov bola analýza rastlinných pigmentov zo vzorky zelených listov. Extrakt farbív sa rozdelil na jednotlivé zložky pomocou tenkovrstvovej chromatografie. Zo stacionárnej fázy sa následne izolovali dve z farbív, ktoré sa analyzovali spektrofotometricky. Biológovia sledovali aktivitu enzýmu polyfenol oxidáza, ktorý zodpovedá za hnedé sfarbenie poškodeného ovocia.

Druhy súťažný deň chemici stanovovali titrovateľnú kyslosť vzorky vína. Pre stanovenie sa použila pH-metrická titrácia a titračné krivky sa vyhodnocovali numerickým derivovaním. Súčasťou experimentu bola aj kalibrácia pH-metra a štandardizácia titračného činidla. Fyzici merali viskózne vlastnosti priložených vzoriek vína. Skúmali, aký vplyv na viskózne vlastnosti má cukornatosť vzorky a aj teplota vzorky. V ďalšej úlohe vyšetrovali povrchové napätie priložených vzoriek a aký vplyv má obsah alkoholu na ich povrchové napätie. Biológovia určovali vzorky hmyzu z vinohradov a identifikovali invázny druh Drosophila suzukii. Robili tiež genetickú analýzu v potomstve vínnych mušiek Drosophila melanogaster, ktoré sa vyskytujú na miestach, kde kvasí ovocie Merania boli náročné na praktické skúsenosti a zručnosti a najmä na čas a vhodnú organizáciu práce. Všetci členovia tímu si museli navzájom pomáhať pri riešení úloh.

Súťaže EUSO 2018 sa zúčastnilo 52 súťažných družstiev z 25 krajín. V silnej konkurencii získal slovenský tím A bronzové medaily a tím B zlaté medaily.3

 

7

2

9

10


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 28,8

Pocitová teplota: 30,7

V čase: 18.07.2024 15:19:41

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?