IMG 0214

Inovovaný školský vzdelávací program pre štvorročné štúdium:

https://drive.google.com/drive/folders/1AjJlPuosBBcqqX2qYXPw9iyOKBkC32Jl

Predstavujeme Vám jedno z najstarších gymnázií na Slovensku, držiteľa ochrannej známky Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, založené v roku 1867, jedno z prvých troch slovenských gymnázií. Od svojho vzniku zohráva významné miesto medzi strednými školami na Slovensku.

Počas existencie školy jej brány opustilo približne 13 000 študentov. Naši absolventi tradične patria k dobre pripraveným na štúdium na VŠ a v silnej konkurencii dokážu výborne obstáť.

V súčasnosti škola patrí medzi najväčšie gymnáziá na Slovensku. V školskom roku 2023/2024 máme 19 tried so 491 žiakmi a 46 pedagógmi.

Škola v rámci školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) poskytuje žiakom možnosť voliť si svoj individuálny profil výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia. Práve pre vysoký počet žiakov je možné prispôsobiť voliteľné predmety individuálnym požiadavkám Žiaci nie sú obmedzovaní vo výbere, v triede si každý kombinuje predmety sám. Ponúkame možnosť štúdia aj žiakom so ŠVVP, individuálny prístup učiteľov, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa.

Sme školou moderného typu, ktorej hlavnou prioritou je rozvíjať tvorivé myslenie našich žiakov, a tým ich pripravovať na riešenie rôznych životných situácií a úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.

 

Študijný odbor:

»    79 02 J gymnázium – v školskom roku 2023/2024 študuje v 1. ročníku 93 žiakov

Podmienky prijatia:

»   Žiaci absolvujú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Časť žiakov bude prijatá bez prijímacích skúšok na základe výsledkov Testovania 9. Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke školy - www.gvpt.sk.

Dĺžka štúdia:

»    4 roky

Forma ukončenia štúdia:

»    maturitná skúška

 

Iné možnosti:

»    Vybavenie školy

Budova školy je rekonštruovaná, čo značne prispelo k zvýšeniu kultúry školy. Moderné materiálno-technické vybavenie – počítače, tablety, interaktívne tabule a ďalšie zariadenia podporujúce moderné vyučovanie sa stali súčasťou vybavenia školy.

Jednotlivé predmety učíme v odborných učebniach a areáloch s modernými laboratóriami: v areáloch fyziky, biológie, chémie, cudzích jazykov, dejepisu, zemepisu, matematiky, informatiky, slovenského jazyka a školskej knižnice. Máme 2 telocvične, posilňovňu, Fit-zónu, gymnastické štúdio, outdoorovú telocvičňu. Sprístupnený je prírodovedný náučný chodník.     

V roku 1998 bola pri našej škole otvorená Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika, ktorá je prístupná nielen našim žiakom, ale aj širokej martinskej verejnosti. V priestoroch astronomickej pozorovateľne je aj vyhľadávané Centrum popularizácie fyziky so širokou ponukou experimentov pre žiakov ZŠ a SŠ.

Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, v škole je nápojový a potravinový automat, v prevádzke bude aj bufet.

»    Vyučovanie jazykov

Naši žiaci sa učia 2 jazyky, môžu si vybrať: anglický, nemecký, ruský, španielsky jazyk.

Vyučujú u nás aj lektori anglického jazyka. V rámci výmenných programov a projektov Erasmus + sa naši žiaci zúčastnili výmenných pobytov v Anglicku, Nemecku, Poľsku, Česku, Francúzsku, Španielsku a Rumunsku.

nv02

»    Aktivity a súťaže

Organizujeme okresné a krajské kolá súťaží, v ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach aj v celoštátnom a medzinárodnom meradle.

Odborné poznatky získavajú žiaci i na vedeckých konferenciách, seminároch a predmetových exkurziách.

Bohatá je záujmová činnosť v rôznych športových, prírodovedných, jazykových či kultúrno-spoločenských krúžkoch.

Žiaci organizujú v našej škole tradičné podujatia, napríklad študentský ples, pasovací večierok, vianočné trhy, športové súťaže a turnaje, prvý apríl, stavanie mája, rozlúčka s maturantmi. To všetko prispieva k typickej študentskej atmosfére v škole. Privítame návštevníkov počas Dňa otvorených dverí, ktorý bude 22. decembra 2023.

IMG 8487

 


powered by social2s

Projekt: Erasmus+ Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice

Projekt: Erasmus+ Legends across Europe

Projekt: IT AKADÉMIA

Projekt: Rozvoj jazykových kompetencií ...

Zvonenie

Rozpis vyučovacích hodín:

1. hodina - 8:00 - 8:45
2. hodina - 8:55 - 9:40
3. hodina - 9:50 - 10:35
4. hodina - 10:55 - 11:40
5. hodina - 11:50 - 12:35
6. hodina - 12:45 - 13:30
7. hodina - 13:40 - 14:25

Projekt: Erasmus+ E.D.G.E.

Projekt:Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT

Projekt: Projekt MATH4U

Projekt - Učíme sa ...

Dotazník spokojnosti

Popularizujeme vedu a environmentálnu výchovu

Akreditácia na Erazmus+

Projekt: Kto do teba hoaxom – ty do neho faktom

Vyberte váš jazyk

Najbližšie akcie v škole

  • 24. 6. 2024-25. 6. 2024- školský výlet II. C
  • 25. 6. 2024- predstavenie Čaute! - I. D, I. B, I. E (divadelný festival Dotyky a spojenia), exkurzia do SNG, Bratislava - II. D
  • 26. 6. 2024- školské výlety II. E, I. C (25. - 26. 6.)
  • 28. 6. 2024- odovzdávanie vysvedčení
  • 01. 7. 2024-30. 8. 2024- letné prázdniny

Údaje zo školskej meteo stanice.

Predpoveď:

Teplota: 23,3

Pocitová teplota: 22,5

V čase: 24.06.2024 14:20:02

Základné informácie

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin

Telefón:
+421 43 4133191

Počet študentov:
491

Počet učiteľov:
46

Email:
office@gymmt.sk

EDUID školy:
100008013

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
000160695

Riaditeľka:
Mgr. Darina Súderová

Image

riaditeľka školy:
+421 43 4213002

sekretariát:
+421 43 4213001

zástupcovia RŠ:
+421 43 4213003

telocvičňa - malá:
+421 43 4213007

matematika:
+421 43 4213009

dejepis a spoločenské vedy:
+421 43 4213010

geografia:
+421 43 4213011

slovenčina - škola:
+421 43 4213012

chémia:
+421 43 4213014

cudzie jazyky:
+421 43 4213015

angličtina:
+421 43 4213016

fyzika:
+421 43 4213017

biológia:
+421 43 4213018

telocvičňa - veľká:
+421 43 4213019

slovenčina - prístavba: 
+421 43 4213023

výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička: 
+421 43 4213024

knižnica:
+421 43 4213025

Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika a

Centrum popularizácie fyziky:
+421 43 4213026

nemčina:
+421 43 4213028

informatika:
+421 43 4213030

vedúca školskej jedálne:
+421 43 4213032

vrátnica:
+421 43 4213005

Používame súbory cookies

Používame funkčné súbory cookies aby sme uskutočnili správne fungovanie stránky. Na tieto údaje dávame veľký pozor a využívame ich iba v nevyhnutnej miere. Súhlasíte s ich uložením?